KRITÉRIA ZÁPIS 2021/22 Body
Předškolák – 6letý (6 let do 31. 8. 2021) 400 bodů
Předškolák – 5letý (5 let do 31. 8. 2021) 300 bodů
Dítě 4leté – (4 roky do 31. 8. 2021) 200 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 8. 2021) 100 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 12. 2021) 50 bodů
Dítě mladší 2 let 0 bodů

Jednoletí

nepřijímáni

 

Trvalý pobyt dítěte 1)

Body

Trvalý pobyt na území města Břeclavi 500 bodů
Trvalý pobyt mimo město Břeclav 0 bod

 

Každodenní docházka dítěte Body
S celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2021 20 bodů
S půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2021 0 bod

 

Sourozenec dítěte v MŠ Body

Sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8.

2021, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku

(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021)

10 bodů
Starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0 bodů

 

Den věku dítěte v roce narození Body
Za každý den k 31. 8. 0.02

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají.

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Břeclaví zohledňují věk a trvalé bydliště dítěte. Přihlíží se k již umístěnému sourozenci v zapisované mateřské škole a k přihlašování dvojčat.

Ředitelka mateřské školy může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - tj. např. zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P).

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31.8.2021, děti 3leté jsou počítány do 31.12.2021. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce narození

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší v rámci věku dítěte. Každý den je hodnocen 0,02 bodu.

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

Sourozenci

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2021/2022.

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

 

Další informace

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

· pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,

· pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitel/ka mateřské školy.

 

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných mateřských škol přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé mateřské školy.

 

5.4.2021

Vyhledávání

Kalendář akcí MŠ

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy