Rychlá sdělení

Návrat dětí do MŠ

Milí rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021.

 

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstupovat. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty respirátorem, který je uveden                       v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Zákonní zástupci nevstupují do budovy MŠ.

Provoz MŠ od 6:15 – 16:30

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

 

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, MŠ bude absenci evidovat jako omluvenou.

MŠ je povinna na základě mimořádného opatření MZ 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před vstupem dítěte do MŠ realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou-zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování bude prováděno na zahradě MŠ. V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí                    a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor zahrady mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m. Zákonný zástupce je povinen mít ochranou dýchacích cest respirátorem.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény                a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je MŠ vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

https://testovani.edu.cz/

 

 

8. 4. 2021                                                                                      Bc. Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

Testování žáků

Všichni žáci budou testováni dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) při vstupu do školy, a to pouze testy, které má škola k dispozici. Samotestování vlastními testy nebude povoleno.

V případě, že zákonný zástupce nepovolí testování svého dítěte, nebude dítěti umožněn vstup do školy. Žák bude omluven, ale nebude mu již poskytována distanční výuka v plném rozsahu. Úkoly budou zasílány přes elektronickou žákovskou knížku.

Pro žáky platí povinnost nosit respirátory, chirurgické roušky a nanoroušky (s certifikátem) a dodržovat veškerá epidemiologická opatření ve všech prostorách školy.

Podrobné informace k organizaci testování budou poskytnuty prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

 

Instruktážní video -    https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

MZ - testování žáků ve školách

Testování - diagram

Plán výuky a organizace po částečném otevření školy 12. 4. 2021

 

Plán výuky a organizace po částečném otevření školy 12. 4. 2021

1) Do školy budou prezenčně docházet žáci 1. stupně

1. , 2. třída - lichý týden
3., 4. a 5. třída - sudý týden

Žáci budou ve škole dle daného rozvrhu, v hudební výchově se nebude zpívat a v tělesné výchově budou prováděny pouze venkovní aktivity.
Všichni žáci budou mít po celou dobu výuky i o přestávkách povinnou ochranu úst zdravotnickou rouškou ( ne látkovou).
Dle počasí bude zařazována venkovní výuka.

* Stravování – bude probíhat dle rozpisu, aby se jednotlivé třídy nesetkávaly. U stravování budou dodržovány rozestupy a přísná hygienická opatření. Žáci budou na oběd automaticky přihlášeni dle rozpisu prezenční výuky, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.

Školní družina – bude v daný týden pro děti, které do školy dochází na prezenční výuku. Skupiny školní družiny budou dodržovat rozdělení do tříd , to znamená, že bude školní družina pro 1. třídu a školní družina pro 2. třídu.( v dalším týdnu pro 3. třídu, která bude rozdělena na dvě skupiny)
Ranní družina bude v provozu pro jednotlivé třídy zvlášť.

2) 6., 7., 8., 9. třída bude nadále vzdělávána distančně.

* Stravování – vydávání obědů do jídlonosičů od 13:00 – 13:30

Testování žáků – bližší informace vám sdělíme ihned po doručení pokynů z MŠMT.
Sledujte prosím elektronickou žákovskou knížku a web školy.

Zápis do MŠ

 

 

Přihlášky se vydávají v průběhu měsíce dubna.

Přihlášku lze stáhnout elektronicky na https://zapisdoms.breclav.eu, zde vygenerujte přihlášku a tím získáte jedinečný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. 

Osobně můžete vyzvednout:

 1. v MŠ ve dnech středa, pátek od 9-11 hodin
 2. na Městském úřadě v Břeclavi, odboru ekonomický, oddělení školství a příspěvkových organizací
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost
 • Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění
 • Po vyplnění přihlášku vytiskněte a nechejte potvrdit dětským lékařem

 

Po vyplnění a potvrzení lékařem můžete přihlášku v termínu zápisu doručit do MŠ následujícími způsoby:

 1. Osobně – dle Vámi zvoleného času v rezervačním systému
 2. Do datové schránky školy – 2qtkvtt
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)
 4. Poštou
 5. Do schránky do budovy ZŠ

Přihlášky zaslané do datové schránky, e-mailem nebo poštou před nebo po termínu zápisu nemohou být akceptovány.

 

K řádně vyplněné přihlášce předložte:

Rodný list dítěte

OP zákonného zástupce

Doklad o bydlišti, pokud se liší od trvalého pobytu uvedeného v OP

Veškeré podrobné informace i průběh přijímacího řízení lze sledovat na webových stránkách    https://zapisdoms.breclav.eu

 Kapesním  průvodci přijímacím řízením do mateřské školy.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/22 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

 

Věková skupina 

Body

Předškolák – 6letý (6 let do 31. 8. 2021)

400 

Předškolák – 5letý (5 let do 31. 8. 2021)

300 

Dítě 4leté – (4 roky do 31. 8. 2021)

200 

Dítě 3leté – (3 roky do 31. 8. 2021)

100 

Dítě 3leté – (3 roky do 31. 12. 2021)

  50 

Dítě mladší 2 let

    0 

 

 

Trvalý pobyt dítěte 1)

Body

Trvalý pobyt na území města Břeclavi

500

Trvalý pobyt mimo město Břeclav

0

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

Sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do      31.8. 2021, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021)

10

Starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku    

0

Den věku dítěte v roce narození

Body

Za každý den k 31.8.

0,02


Bližší informace najdete na  https://zapisdoms.breclav.eu
Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

--------------------------------------------------------------------

1) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do  1. třídy proběhne elektronicky

 od 6. dubna do 23. dubna 2021

 

Vzhledem k uzavření škol a opatření nařízené vládou z důvodu šíření koronaviru bude zápis do 1. třídy probíhat bez dětí, pouze podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Podávat žádosti lze od 6. 4. do 23. 4.2021 pouze přes:

 • datovou schránku   2qtkvtt     
 • elektronicky pouze s elektronickým podpisem    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • vhozením žádosti v obálce do schránky  u hlavního vchodu na červené budově školy
 • poštou (doporučeně i obyčejně) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 7

690 06 Břeclav 6

K podané žádosti přiložte, prosím , kopii rodného listu vašeho dítěte.

Žádosti ke stažení zde ……………………………

 

Žádost prosíme vyplnit čitelně, hůlkovým písmem. Je nutné vyplnit kontaktní emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení přijetí žádosti a přiděleno registrační číslo.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

 

 • Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)
 • Sourozenec ve škole

 

Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy www.kptnalepky.cz – úvodní strana, rychlá sdělení nejpozději 4. 5.2021.  Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží po přijetí žádosti potvrzovacím emailem. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy.

 

Odklad povinné školní docházky

O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu: 6. 4.  – 23. 4.2021 a doručit:

 • Žádost o odklad ke stažení  zde  
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (praktického lékaře) nebo klinického psychologa

Podávat žádosti lze  pouze přes :

 • datovou schránku   2qtkvtt     
 • elektronicky pouze s elektronickým podpisem    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • vhozením žádosti v obálce do schránky  u hlavního vchodu na červené budově školy
 • poštou (doporučeně i obyčejně) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 7

690 06 Břeclav 6

 

Pokud není v době zápisu žádost o odklad doložena doporučením PPP a lékaře, ředitel školy vyzve žadatele o odklad k odstranění nedostatků žádosti a poskytne přiměřenou lhůtu s ohledem na délku trvání nouzového stavu a doby nutné k realizaci vyšetření dítěte. Správní řízení o zápisu v těchto případech ředitelka školy přeruší do doby vydání doporučení ŠPZ.

Doplňující informace:

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro loňský školní rok povolen odklad, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme motivační část zápisu -  setkání se zapsanými dětmi, zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

V případě dotazů k zápisu kontaktujte Mgr. Lenku Horníčkovou – zástupkyni ředitelky školy hornickova @kptnalepky.cz

 

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana

MŠ - příprava předškoláků distančně

 

Milí rodiče,

jak jistě víte, ve školském zákoně byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí ve školách.

Zákonem je nově stanovena:

⦁ povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

⦁ povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat.

Tato forma výuky na dálku je pro předškoláky povinná, nicméně počítáme s tím, že bude probíhat v rámci vašich možností. Prostřednictvím e-mailu vám budeme 2x týdně zasílat aktivity a úkoly pro předškoláky, které budou návodem pro vaši domácí předškolní přípravu. Provedení jednotlivých úkolů přizpůsobte vašim konkrétním podmínkám a potřebám dítěte. Není nutné splnit úkoly všechny, vždy bude v nabídce aktivit více a budete si moci vybrat. Součástí výuky bude i vyplňování pracovních listů. Pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, a přesto jej budete chtít vyplnit, můžeme vám ho po tel. domluvě zanechat na příslušném místě u budovy školky. Budeme rádi, když si tu práci s dětmi společně užijete a pokud budete chtít, můžete nám vaši práci zdokumentovat (foto). Zkrátka, udělejme si to doma s dětmi hezké, ničeho se nebojme, společně to zvládneme. Fotografie a výsledky vaší práce nám můžete nasdílet na školkový

facebook, nebo přinést ve složce po otevření MŠ. Těšíme se na spolupráci.

 

1.3.20201

Mgr. Jonášová Kamila

 

Provoz školy a výuka od 1. 3. 2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost

 • dětí v mateřské škole
 • žáků v základní škole

Do 21. 3. 2021 tedy budeme pokračovat v distančním vzdělávání všech žáků 1. – 9. třídy podle dosud nastavených pravidel. Aktuální rozvrhy a další informace sledujte v Edookitu.

* ŠKOLNÍ DRUŽINA - provoz přerušen

* ŠKOLNÍ JÍDELNA

Výdej obědů bude probíhat 12.00.-13.00 do jídlonosičů pro žáky, kteří se vzdělávají distančně. V jídelně mají všichni povinnost nosit respirátor a dodržovat dvoumetrové rozestupy.

*OŠETŘOVNÉ 

Systém čerpání ošetřovného stejný jako doposud. Rodiče nepotřebují potvrzení školy o uzavření, pouze si stáhnou a vyplní formulář z webu ČSSZ.

Odkaz na informace a potřebný formulář:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Děkuji za spolupráci, hodně sil

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka

 

Odkazy:  

Informace MŠMT k provozu škol 

Usnesení vlády ČR

Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

 

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se uzavírá od 1. 3. 2021 mateřská škola /provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021/.

 

Ošetřovné:

Zákonní zástupci, kteří zůstanou s dětmi doma, budou mít nárok na ošetřovné.

Systém čerpání ošetřovného je stejný jako doposud. Rodiče nepotřebují potvrzení školy o uzavření MŠ, pouze si stáhnou a vyplní formulář z webu ČSSZ.

Odkaz na informace a potřebný formulář:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Vyplněný formulář předáte zaměstnavateli.

 

 

27.2.2021

 

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Informace pro rodiče - COVID v MŠ

Informace pro rodiče

V MŠ je pozitivní zaměstnanec-Covid 19.

MŠ zůstává v běžném režimu.

Vzhledem k náročné epidemiologické situaci žádáme zákonné zástupce o dodržování pravidel:

- nevstupovat do jednotlivých tříd

- pohybovat se v prostorách MŠ nezbytně nutnou dobu

- při kontaktu se zaměstnanci dodržovali odstup minimálně 2 metry

Vstup dalších osob do MŠ je přísně zakázán.

 

Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup.

 

Bc. Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

Recyklohraní - MŠ

Milí rodiče, zapojili jsme se s dětmi do kampaně

„Starý mobil pro remobil“,

 která probíhá v rámci recyklačního programu Recyklohraní.

 

V průběhu února a března bude v MŠ sběrné místo pro nevyužité staré mobilní telefony. Pokud u vás doma takové telefony máte a dále je nevyužijete, budeme rádi, když se zapojíte s námi a přinesete nám je do školky.

 

Pro další informace se neváhejte obrátit na p. uč. Kamilu Jonášovou, která je kontaktní osobou pro tento projekt, případně si prostudujte webové stránky programu Recyklohraní (www.recyklohrani.cz).

Děti mají šanci vyhrát výlet do Science centra a další zajímavé odměny.

Předem děkujeme za spolupráci.

Obědy v MŠ od 1.3.

Vážení rodiče,
v době uzavření MŠ /od pondělí 1. března 2021/ mají nárok děti MŠ na oběd za dotovanou cenu.
V případě zájmu o docházení pro obědy dětem MŠ do školní jídelny si stravu přihlaste.
Přihlášené obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí MŠ odebírat jako jídlo s sebou ve školní jídelně ZŠ od 12,00 – 13,00 do jídlonosičů.
Při vstupu do budovy mají všichni povinnost nosit respirátor a dodržovat dvoumetrové rozestupy.
Děkujeme za pochopení
Bc. Drexler Veronika – vedoucí MŠ
1.3.2021
 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ K ŽÁDOSTEM O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

při uzavření školského zařízení, nebo jeho části, žádáte o ošetřovné sami, a to prostřednictvím formuláře na stránkách ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Vyplněný formulář vytisknete a předáte zaměstnavateli.

V případě, že je uzavřena školka, či její část, nechodíte k lékaři, ale vyplníte žádost o ošetřovné a komunikujete pouze se svým zaměstnavatelem o důvodu nepřítomnosti.

Prosím, nežádejte nás o vystavování potvrzení.

Děkujeme!

 

Ing. Olga Rajnochová,

hospodářka školy

Informace pro rodiče - COVID v MŠ

 

Vážení rodiče,

v období od 25.1.do 26.1.navštěvovalo naši mateřskou školu dítě, které bylo dne 29.1.testováno s pozitivním výsledkem na Covid 19.

Dle pokynů KHS a zřizovatele se od 1. 2. 2021 uzavírá třída Hvězdiček a v karanténě zůstávají děti, které byly s pozitivním dítětem v kontaktu při slučování tříd. Třída bude uzavřena minimálně 10 dnů. O ukončení karantény budeme informovat na webových a facebookových stránkách školy. Kontakty na rodiče dětí byly předány KHS, která vydá další pokyny pro zákonné zástupce.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují:

domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěrem z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka
např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), karanténní opatření asymptomatických osob, tj. bez příznaků, se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by
byla činěna další opatření u nich.

Děkujeme za pochopení

Bc. Drexler Veronika –vedoucí učitelka MŠ   

kontakt: 721923067

MŠ - provoz od 8. 2. - 9. 2. 2021

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě, které bylo v karanténě, nastoupí do MŠ od pondělí 8. 2. – 9. 2. 2021, máte povinnost (dle KHS Brno) prokázat negativní test (SMS v mobilu….). MŠ bude od 8.2. v běžném provozu.

Děkujeme.

Bc. Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

Platba - školné v MŠ

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je opět stanoveno od 1. 1. 2021 školné MŠ 600,- bez možnosti redukce /ponížení měsíční platby/ .

Netýká se dětí „předškoláků“.

V měsíci prosinci 2020 je od 23. 12. MŠ uzavřena. Uzavření MŠ není důvodem k nižší částce měsíční platby školného.

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Výuka od 4.1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nově přijatým opatřením MŠMT ohledně provozu škol ze dne 27. prosince bude výuka v naší škole probíhat od 4. 1. 2021 následovně:

Výuka

1. a 2. třída PREZENČNĚ

 • příchod do budovy umožněn od 7:30 do 8:00

1. třída 7.30

2. třída 7.40

 • výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat dle rozvrhu, jednotlivé třídy se nebudou prolínat, kontakt bude omezen na minimum
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, výuka bude realizována náhradními aktivitami

3. – 9. třída DISTANČNĚ

 • pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího systému, aktuální rozvrhy včetně online výuky budou včas vyvěšeny v žk
 • umožněny jsou prezenční individuální konzultace s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič

Školní družina

 • 2 oddělení ŠD pro žáky 1. a 2. třídy (pro každou třídu jedno oddělení ŠD) včetně 2 oddělení ranní družiny
 • část aktivit bude probíhat venku, volte vhodné oblečení

Obědy

 • výdej pro žáky 1. a 2. třídy  dle rozpisu v čase 11.40 - 13.00
 • výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančně, 13.00 – 13.30

 

Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat epidemiologická opatření.

Děkuji za spolupráci, přeji hodně sil a pevné zdraví.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

 

Běžný provoz v MŠ

 

Vážení rodiče,

v úterý 1. 12. 2020 obnovujeme běžný režim v MŠ.

- Provoz bude umožněn na základě dodržení provozních pravidel podle Manuálu (Provoz školy vzhledem ke Covid -19).

 - Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky.

 - Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup dalších osob je přísně zakázán.

- od 1.12. 2020 opět nahlašujte/ odhlašujte děti na telefonním čísle 519 333 293, mobil 608 240 352

Děkujeme za spolupráci

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Pravidla bezpečného chování v online prostředí

V návaznosti s přechodem na online výuku a další omezující opatření je velice pravděpodobné, že děti tráví více času doma v online prostřední. Rádi bychom v rámci prevence rizikového chování v online prostoru doporučili publikaci v následujícím odkaze, která srozumitelným způsobem doporučuje rodičům pravidla bezpečného chování v online prostředí.

Pravidla bezpečného chování v online prostředí v období distančního vzdělávání

Desatero bezpečného internetu

Bezpečně online

PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA OD 30. 11. 2020

·       Výuka

Prezenční výuka je povinná pro tyto žáky:

* žáky 1. stupně základních škol,

* žáky 9. ročníků základních škol,

* žáky 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu:

  lichý týden (od 30. 11.) prezenčně: 6. třída

                                       distančně: 7., 8. třída

  sudý týden (od 7. 12.)  prezenčně: 7., 8. třída  

                                       distančně: 6. třída

·       Školní družina

* 3 oddělení ŠD pro žáky 1., 2. a 3. třídy (pro každou třídu jedno oddělení ŠD), oddělení pro 

  čtvrťáky nebude z personálních důvodů otevřeno.

* provoz 2 oddělení ranní družiny od 6.00, provoz třetího oddělení je v jednání podle zájmu

* část aktivit bude probíhat venku

·       školní stravování

* výdej obědů pro žáky v prezenční výuce 11.30 -  13.50

* výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančně, a cizí strávníky 13.50 – 14.00

Obědy pro 1. – 5. třídu jsou automaticky přihlášeny, obědy pro 6. – 9. třídu je potřeba vzhledem k rotační výuce včas nahlásit.

_______________________________________________________________________________

Každý žák je povinen mít celodenně roušku (doporučujeme min 2 ks, škola roušky neposkytuje). Roušku je možno sundat pouze při svačině a při obědě.

Podrobnější informace včetně rozpisu příchodů budou zaslány prostřednictvím žákovské knížky.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ STRAVY V MŠ V DOBĚ OMEZENÉHO REŽIMU

Vážení rodiče,

od 25. 11. MŠ funguje v omezeném režimu. Prosíme Vás o přihlášení/odhlášení stravy u vedoucí ŠJ Svobodové Hany.

Mobil: 722 025 035

Telefon: 519 333 336 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

UZAVŘENÍ MŠ OD 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu Covid – 19 jsme nuceni uzavřít MŠ od pátku 20. 11. 2020 do úterý 24. 11. 2020, všem zaměstnankyním byla nařízena KHS Brno karanténa.

Od 25. 11. 2020 otevřeme MŠ v omezeném režimu v případě, že se u ostatních zaměstnanců neprojeví příznaky. Další 4 zaměstnankyně zůstávají v karanténě.

Provoz omezujeme pouze pro zaměstnané rodiče. Prosíme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče čerpající ošetřovné, a všechny, kteří mají možnost, aby si své děti nechali doma.

Sledujte, prosím, web, facebook a vývěsku u MŠ, průběžně budeme informovat.

 

Děkujeme za pochopení v této nelehké situaci

Dny boje proti covidu

Vážení rodiče, milí žáci,
21. a 22. prosinec 2020 budou pro základní školy vyhlášeny dle nařízení MŠMT jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.
Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.
 

Návrat žáků 1. a 2. tříd

 

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se od 18. 11. 2020 vracíme k prezenční výuce žáků 1. a 2. třídy.

Podrobné informace v žákovské knížce.

1. a 2. třída

 • příchod do budovy umožněn od 7:25 do 8:00
 • výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat dle rozvrhu, jednotlivé třídy se nebudou prolínat, kontakt bude omezen na minimum
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, výuka bude realizována náhradními aktivitami
 • všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat protiepidemická opatření

3. – 9. třída

 • pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího systému
 • umožněny jsou prezenční individuální konzultace s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič

Školní družina

 • 2 oddělení ŠD pro žáky 1. a 2. tříd (pro každou třídu jedno oddělení ŠD)
 • část aktivit bude probíhat venku

Obědy

 • výdej pro žáky 1. a 2. tříd do 13.00
 • od 13.00 do 13:30 výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančně

Mgr. Jitka Šaierová

 

Příloha k návratu žáků 1. a 2. tříd

Sdělení MŠ

Vážení rodiče,

žádáme Vás o zvážení docházky dítěte do MŠ.

V době náročné covidové situace je možné odhlásit dítě z MŠ. V tuto dobu ředitelství zkrátí poměrnou část školného, které činí v plné výši 600,- Kč.

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nelze prominout celou částku školného, pouze za podmínek stanovených zákonem.

Školné MŠ do odvolání se krátí:

14denní docházka dítěte do MŠ – školné 300,-Kč

Nulová docházka dítěte do MŠ – školné 50,-Kč

Zejména si dovolujeme poprosit rodiče:

 • na mateřských dovolených
 • kteří pobírají ošetřovné (OČR) s druhým dítětem

Děkujeme za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

Bc. Veronika Drexler, vedoucí učitelka

Pravidla online vyučování

I během on-line vyučování bychom měli dodržovat určitá pravidla, abychom se dozvěděli co nejvíc, aby nebyla hodina přerušována kvůli hluku či jiným nepříjemnostem...

Informace a doporučení MŠMTVážení rodiče,

dovoluji si Vám zprostředkovat prosbu o pomoc ministra školství Roberta Plagy a přikládám informační letáky pro žáky i inspirativní odkazy pro rodiče.

"Druhá vlna pandemie COVlD-19 bude mít vážné důsledky pro celou naši společnost. Pokuste se svým dětem, prosím, vysvětlit, že i ony mohou svým zodpovědným přístupem bez nadsázky ovlivnit život nejenom své rodiny, odlehčit nemocnicím a pomoci lékařům a sestřičkám." 

I já děkuji Vám, rodičům, za pomoc a podporu svým dětem, za spolupráci s učiteli. Hodně sil a pevné zdraví v této těžké době.

Mgr. Jitka Šaierová

 

doporučené odkazy

leták pro 1. stupeň

leták pro 2. stupeň

informace k distanční výuce

Vážení rodiče,

dle usnesení vlády ČR bude od 14. 10. 2020 výuka probíhat distančně do 23. 10.2020, pak následuje týden volna. V pondělí 2. 11. by se žáci měli vrátit do školy.

Pokyny k distanční výuce zasílám přes Edookit. Rozvrhy jsme upravili, důraz klademe na hlavní předměty. Distanční výuka je dle školského zákona povinná.

 

Technická podpora

Mgr. Petr Bařina – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     ZOOM, office 365

Mgr. Lenka Horníčková –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     zápůjčky notebooků, přístupové údaje do Edookitu

Školní družina

Nebude od 14. 10. v provozu.  

 

Školní jídelna

Obědy budou vydávány dle rozpisu.

 

Ošetřovné

Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně. Potvrzení školy bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Případné dotazy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 519 333 339

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka školy Mgr. Jitka Šaierová vyhlašuje v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu volby do školské rady. Volby se uskuteční ve dvou kolech ve čtvrtek 22. 10. a v pondělí 26. 10.  2020 elektronicky prostřednictvím informačního portálu Edookit. 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Veškeré informace o průběhu a organizaci voleb dle Volebního řádu pro volby do školské rady budou zákonným zástupcům poslány přes Edookit.  

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

odhlašování a přihlašování stravy v MŠ

Odhlašování a přihlašování stravy MŠ

            Stravu je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:00 do 14:00 a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). V pondělí lze stravu odhlásit nebo přihlásit do 7:00 h.

            Telefonní čísla MŠ 608240 352

                                            519333293

Neodhlášený oběd v případě náhlého onemocnění si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:30 (platí pouze v první den neplánované nepřítomnosti).

poděkování rodičům MŠ

Vážení rodiče,

chceme Vám všem poděkovat za vstřícnost a trpělivost, kterou jste projevili v prvních dnech zahájení nového školního roku.

Opatření, která jsme zavedli, podle doporučení manuálu Ministerstva školství, jsou nezbytně nutná k ochraně zdraví Vašich-našich dětí. O to víc si Vážíme Vaší vstřícnosti, trpělivosti, ohleduplnosti a spolupráce.

I my se učíme pracovat v nových podmínkách.

DĚKUJEME

Kolektiv zaměstnanců MŠ

ROUŠKY OD 10.9.2020

Vážení rodiče, žáci,

kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od čtvrtka 10.9. uvnitř budov v celé České republice.

Upozorňuji tedy, že od čtvrtka 10.9.2020 bude nošení roušek ve společných prostorách školy pro všechny žáky povinné (chodby, WC, jídelna),

ve třídách si budou žáci roušku sundávat do připravených pytlíků. Vybavte své děti, prosím, 2 rouškami a sáčkem na odkládání roušek.

Bližší info podáme až po vydání oficiální zprávy ministerstvem školství.

 

Děkuji za spolupráci, s komplikovaným začínajícím školním rokem přeji nám všem hodně sil a pevné zdraví,

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Roušky v MŠ - rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude pro rodiče a návštěvníky školky od 10.9. platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách MŠ.

Schůzky s rodiči:

         Třídní schůzky vzhledem k mimořádným opatřením omezujeme na osobní či telefonické individuální konzultace:                                   

 • konzultační hodiny pro rodiče:  16.00

                                             19. 11. 2020

                                               22. 4. 2021

                                                 3. 6. 2021

Další konzultace jsou možné vždy po předchozí dohodě s vyučujícími.

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Prosíme rodiče, aby se nepohybovali v prostorách MŠ, pouze v šatně a na zahradě MŠ.

Nevstupujte, prosím, do tříd. Vyčkejte v šatně, dítě převezme pracovník MŠ. Následně dítě doprovodí do své třídy. Děti přivádějte do 8:30 hodin, poté proběhne desinfekce šatny.

 

ORGANIZACE PROVOZU

Provoz + Předávání dětí

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze v prostorách šatny po nezbytně nutnou dobu
 • Doporučujeme rodičům předškolních dětí předat personálu dítě již při vstupu do MŠ, aby nedocházelo k hromadění většího počtu dospělých osob v šatně MŠ
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění
 • Dítě z šatny doprovází do třídy pedagogický nebo provozní zaměstnanec 
 • Pokud dítě bude mít při přítomnosti v MŠ příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, rýma) bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který si musí dítě neprodleně vyzvednout z MŠ.
 • Dítě trpící alergií, musí mít potvrzení od praktického lékaře, alergologa), kde bude uvedeno – druh alergie

- časové období, kdy alergie probíhá

- jakými příznaky se alergie projevuje

Bez tohoto potvrzení nebude dítě do MŠ přijato.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

 

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidel.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci v prostorách budovy školy nemusí nosit roušky.

Při nástupu žáků do školy bude provedeno mapování očekávaných výstupů z jednotlivých předmětů, aby nedocházelo k přetěžování žáků. Bude brán zřetel na nestandardní podmínky vzdělávání během uzavření škol a pozvolnou adaptaci žáků na návrat do školy a bude podporována nastavená komunikace s rodiči.

Bude omezeno organizování mimoškolních akcí a soutěží.

Ve škole budou realizována tato protiepidemiologická opatření:

 1. Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 2. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 3. Je omezen vstup zákonných zástupců a cizích osob do prostor školy, v případě vstupu je nutné mít roušku.
 4. Při vstupu do budovy školy je povinnost se dezinfikovat a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 5. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití.
 6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 7. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 8. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

 

Při podezření na výskyt onemocnění covid-19 u žáka školy se škola řídí těmito pravidly:

 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
 • jestliže jsou příznaky  patrné již při příchodu žáka do školy a je–li přítomen i zákonný zástupce, není žák vpuštěn do budovy školy
 • jsou-li příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce, bude zákonný zástupce informován o této skutečnosti a nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 • příznaky se vyskytnou a  jsou patrné až v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti  ve škole a současně jsou informováni zákonní zástupci žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
 • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.  
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY

Školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče, žáci,

prázdniny skončily a máme tu nový školní rok. Je to velmi významný okamžik ve Vašem životě. Aby byl pro Vás i vaše děti nástup do školy snazší, zasílám několik informací týkajících se vybavení a provozu na začátku školního roku.

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - úterý 1. 9. 2020 v 9:00 na školním dvoře, v případě deště proběhne uvítání dětí v prostorách budovy žluté školy. Následně budete informováni o provozu školní družiny, školní jídelny a rozvrhu vyučovacích hodin.

 

POMŮCKY

Žáci dostanou ze školy startovací balíček pomůcek, který obsahuje:

 • pevnou krabici na výtvarné potřeby
 • učebnice a pracovní sešity
 • úkolníček
 • mazací tabulku
 • nůžky
 • plastelínu
 • vodové barvy
 • lepidlo
 • ořezávátko
 • voskovky
 • pastelky
 • barevné papíry
 • plochý štětec
 • kelímek na vodu

Seznam ostatních pomůcek do výtvarné a pracovní výchovy dostanete v prvním týdnu školní docházky.

 

Škola zajišťuje hromadný nákup výkresů a papírů k tisku na celý školní rok v hodnotě 100,- Kč. Tuto částku je nutné uhradit do konce měsíce srpna na účet školy číslo 5933651/0100. Jako variabilní číslo uveďte přidělené ID Vašeho dítěte, které používáte pro všechny platby. Do zprávy pro příjemce napište POMŮCKY.

 

Vybavení do hodin tělesné výchovy

 • do haly - cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, tričko a kraťasy
 • na hřiště -  pevná sportovní obuv, tepláková souprava

Vše uložte do prodyšných tašek (pytlík).

 

Přezůvky si žáci přinesou až ve středu spolu s aktovkou, pouzdrem, svačinkou a pitím.

 

Všechny ostatní informace týkající se provozu školy se dozvíte postupně v prvním týdnu školní docházky přes elektronickou žákovskou knížku, která bude pro Vaše děti aktivována jejich nástupem do školy.

 

S pozdravem Mgr. Eva Vymyslická

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku pro žáky 2. - 9. třídy proběhne v úterý 1.9. 2020 v 8 hodin v jednotlivých třídách.

Prvňáky slavnostně přivítáme v 9 hodin na školním dvoře. Podrobnější informace ZDE

Přeji krásný zbytek léta

Jitka Šaierová, ředitelka školy

Pokyny k vracení přeplatků stravného

 

Vážení rodiče,

pokud jste si nezrušili trvalý příkaz na stravné a máte velký přeplatek, můžete si zažádat o vrácení.

1. na webových stránkách si zjistíte výši přeplatku, popřípadě telefonicky u ved. jídelny od 7.00 -14.00

2. žádost napíšete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to do 31.7.2020. V žádosti musí být uvedeno aktuální číslo účtu, kam Vám bude přeplatek zaslán.

3. pokud nemáte zájem o vrácení stravného a částka je přesto vysoká, pozastavte trvalý příkaz nebo ho snižte na minimum. Stravné se bude čerpat v novém školním roce.

Další informace na tel. 722 025 035

                                        519 333 336

 

Svobodová Hana

Provoz ŠD ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
v době ředitelského volna 29. 6. – 30. 6. 2020 nabízíme pro žáky 1. stupně provoz školní družiny v čase 7:30 – 14:30 hod. Družina bude otevřena v případě, že bude počet přihlášených účastníků minimálně 7 (viz Vnitřní řád školní družiny). Je potřeba objednat dětem oběd.
Své dítě závazně hlaste zástupkyni Mgr. Horníčkové do 18. 6. 2020, jako vždy uveďte kdy a s kým bude dítě odcházet. 

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy
 

Ředitelské volno 29. a 30. 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 29. a 30. 6. 2020. Školní družina ani školní jídelna nebudou pro žáky v provozu. Žákům bude vysvědčení vydáno v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

ZÁPISNÍ LÍSTKY DO ŠD NA ŠK. ROK 2020-2021

Vážení rodiče, máte-li zájem o přihlášení Vašich dětí do školní družiny na následující šk. rok, vyplňte zápisní lístek (najdete jej v sekci formuláře), a co nejdříve odevzdejte u nás ve škole. Využít můžete i schránku školy. V příštím školním roce budou pouze 2 oddělení školní družiny, proto budeme nejdříve upřednostňovat žáky z nižších ročníků, staršími žáky doplníme volná místa.

Sdělení školní jídelny

Vážení rodiče,

ve sekci formuláře najdete přihlášku ke stravování pro nastávající rok. Přihlášky ke stravování posílejte na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Upozornění - bezinfekčnost

Vážení rodiče,

upozorňuji, že pokud Vaše dítě nastoupilo do školy a odevzdalo „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, jste povinni při změně této situace neprodleně informovat vedení školy prostřednictvím EŽK nebo telefonicky 519 333 339.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16:00 se na školním dvoře uskuteční krátká informační schůzka. Na programu budou informace týkající se dne nástupu žáků 1.třídy do školy, seznam pomůcek do výtvarné, pracovní a tělesné výchovy, ukázka učebnic aj. 
Těším se na setkání s Vámi, s pozdravem Mgr. Eva Vymyslická – třídní učitelka

ÚŘEDNÍ HODINY PO DOBU UZAVŘENÍ ZŠ

ÚŘEDNÍ HODINY PO DOBU UZAVŘENÍ ZŠ

 

PONDĚLÍ       9:00 – 13:00            KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY – ČERVENÁ BUDOVA

STŘEDA         9:00 – 13:00            KANCELÁŘ VEDOUCÍ ŠJ – ŽLUTÁ BUDOVA

 

 

DENNĚ JSOU VE ŠKOLE V OMEZENÉM REŽIMU PŘÍTOMNI PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI.

 

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY JE VŽDY BĚHEM ÚŘEDNÍCH HODIN.

 

Komunikace probíhá přes videozvonek, pro OČR stačí uvést jméno dítěte.

 

 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE:

HOSPODÁŘKA         725 752 305

ŠKOLNÍK                   775 483 035

 

 

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE, PROSÍM, WWW STRÁNKY ŠKOLY, PŘÍPADNĚ ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.

Ošetřování člena rodiny

Všechny potřebné informace k nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením základních a mateřských škol a jiných obdobných zařízení najdete na webu České správy sociálního zabezpečení. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/informace-k-naroku-na-osetrovne-v-souvislosti-s-uzavrenim-materskych-skol-a-jinych-obdobnych-zarizeni

Informace je možné najít i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Podrobněji jsou stávající podmínky nároku na dávku shrnuty v aktualitě "Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení" a současně je v aktualitě "Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)" publikován podrobný postup pro uplatnění nároku na dávku.

MŠ - žádost 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout v mateřešké škole každý den mezi 8:00 - 12:00. Jinak po telefonické domluvě.

tel.: 608 240 352

Otevření MŠ - informace

Vážení rodiče,

MŠ bude otevřena od 18. 5. 2020 za přísných hygienických a bezpečnostních opatření.

Provoz MŠ bude od 6:30 – 15:30 hodin.

Pokud je dítě odhlášeno a do MŠ nenastoupí, rodičovský příspěvek 600Kč zákonní zástupci nehradí.

V měsíci květnu je stanovena částka školného 300Kč.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • seznámení se s mimořádnými pravidly pro pobyt dětí v MŠ

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast

v mateřské škole umožněna.

Tyto dokumenty (viz příloha) -  vytiskněte, podepište a přineste první den docházky dítěte. Pokud nemůžete dokumenty vytisknout, budou dispozici v MŠ denně od 8-12 hodin.

MŠ bude v provozu při menším počtu pedagogických pracovníků, proto Vás prosím o vstřícnost, ohleduplnost a trpělivost v této nelehké situaci.

PROSÍM NAHLAŠTE DO STŘEDY DOCHÁZKU DÍTĚTE, POKUD BUDE NASTUPOVAT 18.5.

Pokud máte dotaz - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji.                                                                            

7.5.2020                                                                          Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ  

 

Příloha 1 - čestné prohlášení

Příloha 2 - osoby s rizikovými faktory

Příloha 3 - mimořádná pravidla

 

Škola uzavřena

Vážení rodiče, milí žáci,

Naše škola je od středy 11.3.2020 do odvolání uzavřena. Provoz naší mateřské školy pokračuje bez omezení. Doporučuji všem sledovat informace na webu školy a v žákovských knížkách (Edookit).

Bezpečnostní rada státu vzhledem k vývoji koronaviru v Evropě rozhodla o dalších mimořádných opatřeních.
S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18.00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce. Výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. A to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných, nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona.


Současně se od středy 11. března zavírají základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy.


Na některých hranicích v ČR začaly namátkové kontroly, vznikne na nich zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu. Kontroly budou i v mezinárodních rychlících. Od úterý stát také zakázal návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Informace pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda rozhodla o znovuotevření základních škol pro dobrovolníky od 25. 5. 2020 pro žáky 1. až 5. tříd.

 • Pokud za uvedených podmínek máte zájem zařadit Vaše dítě do výuky, je Vaší povinností vyjádřit závazný zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020 do 8.00 hodin.
 • Prosím o závazné přihlášení přes EŽK (Edookit) na kontakt třídních učitelů.
 • Podle počtu přihlášených žáků budou žáci rozděleni do skupin po max. 15 žácích (skupiny budou tvořeny s ohledem na kapacitu jednotlivých učeben)
 • Podle zájmu žáků o výuku a podle personálních možností školy bude zpracována provozní doba školy  (hygienická opatření, způsob předávání a vyzvedávání žáků, rozvrh…).

 

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT –  příloha č. 1.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení, bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví                                    Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 

MŠ - dotazník

Milí rodiče 

Touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Vaše odpovědi (jenž budou anonymní) nám napoví více o Vaší spokojenosti, která je pro nás - vedle spokojenosti dětí - také důležitá. Předem všem děkujeme za spolupráci.

 https://www.survio.com/survey/d/K1K8I0C5T4S7K9S3H

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

se uskuteční dne 2. 4. 2020 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky
 • dotazník pro rodiče žáka 1. třídy základní školy

Potřebné formuláře najdete zde.

 

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

 • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

 • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

 •  předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se    

může účastnit i zákonný zástupce

 

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

 

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky v den zápisu, může povolit odklad již v termínu zápisu.

/Školský zákon / Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba dodat do 30. 4. 2020.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rozhodnutí vydává ředitel základní školy do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od roku 2017/2018 je pro pětileté děti předškolní vzdělávání povinné. 

 

Příprava k povinné školní docházce

 • Příprava předškoláků v mateřské škole, informace i na webových stránkách školy
 • Přípravný kurz Škola nanečisto vedený učitelkou základní školy
 • Povinné předškolní vzdělávání od 2018/2019

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana

Den otevřených dveří - zrušeno

Den otevřených dveří se uskuteční 19.3.2020 od 15 do 17 hodin. Můžete si prohlédnout prostory školy, vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli, nahlédnout do školní družiny a se svými dětmi si ve třídách zahrát soutěživé hry.

 Jste srdečně zváni.

Školní jídelna - zrušení obědů

Vážení rodiče, 

 zrušte si prosím trvalé příkazy na stravné od dubna 2020, opětovné zřízení podle výše finanční hotovosti na stravovacím účtu vašeho dítěte. Informace u vedoucí ŠJ 722 025 035.

 

Informace pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla, že od 11. května 2020 budou moci do školy docházet žáci 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Výuka na naší škole bude probíhat dvakrát týdně:

Pondělí

8.00 – 10.00 - jazyk český – Mgr. Damcová

Středa

8.00 – 10.00  – matematika - Mgr. Bařina

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT –  příloha č. 1.

Pokud za výše uvedených podmínek máte zájem o zařazení do výuky, prosím o závazné přihlášení přes EŽK (Edookit) na kontakt třídní učitelky Mgr. Anny Marečkové do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8.00 hod.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení (přinese žák), bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví!

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Akce MŠ - únor

4.2. Předškoláci – společná hodina TV s dětmi 1 třídy ZŠ; S sebou: sportovní oblečení, pití

25.2. Kouzelník v MŠ - v 10:30 hodin

27.2. Projektový den - Karneval  - v dopoledních hodinách

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ŠD - školné

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ŠD - školné

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

stanovuje výši úplaty takto:

Mateřská škola - za březen 2020 na 300,-Kč, tzn. 50% stanovené měsíční výše úplaty.

               Školní družina – za březen 2020 na 100,- Kč, tzn. 50% stanovené měsíční výše úplaty.

Pokud bude školní družina i mateřská škola uzavřena i nadále z důvodu mimořádné epidemiologické situace, bude úplata krácena poměrnou částí.

Při uzavření celého měsíce bude stanovena úplata na 0,-Kč

Finanční prostředky, které zákonní zástupci odvedli nebo odvedou nad rámec výše uvedeného, budou vráceny v hotovosti, popř. převodem na účty.

Doporučujeme zrušit trvalé příkazy.

 

2. 4. 2020

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do  1. třídy proběhne 20. dubna do 30. dubna 2020

 

Vzhledem k uzavření škol a opatření nařízené vládou z důvodu šíření koronaviru bude zápis do 1. třídy probíhat bez dětí, pouze podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Podávat žádosti lze:

 • datová schránka   2qtkvtt     
 • elektronicky pouze s elektronickým podpisem    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • vhozením žádosti v obálce do schránky  u hlavního vchodu na červené budově školy
 • poštou (doporučeně i obyčejně) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 7

690 06 Břeclav 6


Žádosti ke stažení zde


Žádost prosíme vyplnit čitelně, hůlkovým písmem. Je nutné vyplnit kontaktní emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení přijetí žádosti a přiděleno registrační číslo.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

 

 • Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)
 • Sourozenec ve škole

 

Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy www.kptnalepky.cz – úvodní strana, rychlá sdělení nejpozději 6. 5.2020.  Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží po přijetí žádosti potvrzovacím emailem. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy.

Odklad povinné školní docházky

O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu: 20. 4.  – 30. 4.2020 a doručit:

 • Žádost o odklad
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (praktického lékaře) nebo klinického psychologa

 

Pokud není v době zápisu žádost o odklad doložena doporučením PPP a lékaře, ředitel školy vyzve žadatele o odklad k odstranění nedostatků žádosti  a  poskytne přiměřenou lhůtu s ohledem na délku trvání nouzového stavu a doby nutné k realizaci vyšetření dítěte. Správní řízení o zápisu v těchto případech ředitelka školy přeruší do doby vydání doporučení ŠPZ.

Doplňující informace:

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro loňský školní rok povolen odklad, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme motivační část zápisu -  setkání se zapsanými dětmi, zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Bruslení v MŠ

 

Bruslení je určeno pro předškolní děti – třída Hvězdičky

Termíny: dle rozpisu vždy od 10:15 do 11:15 hodin

16. 10. 2019   –  středa

13. 11. 2019   –  středa

11. 12. 2019   – středa

22. 1. 2020     –  středa

24. 2. 2020     –  pondělí

18. 3. 2020     –  středa

 

Co budete potřebovat?

 • Brusle
 • Teplé nepromokavé oblečení (kombinéza, oteplováky)
 • Rukavice (nejlépe lyžařské)
 • Přilbu (může být i cyklistická) – je povinná
 • Chrániče (nejsou povinné)

 

Věci dávejte dětem do batůžku nebo do pevné tašky.

Děkujeme za pochopení.

Projekt "Pes - přítel člověka"

Dne 29.1. 2020 proběhne v Mateřské škole setkání s cansterapeutickými psy. Akce je součástí projektového týdne "Pes - přítel člověka".

PF 2020

 

        Krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí, radosti a úspěchů v novém roce přeje

     Jitka Šaierová, ředitelka školy

Akce MŠ - prosinec

Akce MŠ

3. 12.        Fotografování dětí s vánočním tématem /od 8:00 hodin v MŠ /
 
 
5.12.         Mikulášská nadílka 

                  V dopoledních hodinách navštíví děti v MŠ Mikuláš, čert a anděl.
 
 
 6.12.        Mikulášské sportování 2019

                  Od 8:30 -10:00 se předškolní děti zúčastní sportování v různých disciplínách ve sportovní hale 

                 TJ Lokomotiva Břeclav. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení a obuv.

                 /sportovní náborový den pro předškoláky/. 
 

10.12.       "Zdobíme vánoční stromeček"

                   S vánoční atmosférou od 15:00 ve svých třídách společně s rodiči zdobíme stromeček.

 
 
12.12.      Vánoční pohádka pro děti "Malujeme Vánoce" v 10:00 v MŠ s ilustrátorem panem Dudkem

Stávka

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že vedení odborového svazu ČMOS rozhodlo o termínu vyhlášení stávky na středu 6. 11. 2019 a učitelé naší mateřské i základní školy se rozhodli stávku podpořit.
Z toho důvodu bude provoz školy přerušen – základní škola, mateřská škola i školní družina budou uzavřeny.

Děkuji za pochopení a podporu, 
Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

OTEVŘENÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Ve čtvrtek 7.11. v 15 hodin se uskuteční slavnostní otevření přírodní zahrady MŠ.

Společně osázíme záhonky, namalujeme draky, vyrobíme zahradního skřítka.

Na závěr si opečeme špekáčky.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců MŠ.

Polytechnická výchova v MŠ

Dne 5.11. v dopoledních hodinách se uskuteční v MŠ první setkání v lektorem projektu „Technické školy“, jehož cílem je rozvíjet u dětí technické myšlení. Proběhne ve třídě „Hvězdičky“, která je vybavena technickým materiálem a pomůckami.

Logopedické vyšetření v MŠ

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 8,00 proběhne v MŠ jednorázové orientační logopedické vyšetření /depistáž/ logopedem SPC Hodonín.

Dle skutečností zjištěných na základě realizovaného orientačního vyšetření bude následně (v případě potřeby) doporučena vhodná intervence (např. ambulantní logopedická péče, speciálně-pedagogické logopedické vyšetření, příp. komplexní vyšetření v SPC, školní zralost v PPP, aj.).

Souhlas s vyšetřením je k dispozici v MŠ do 18. 10. 2019

Republika ve víru století

 

Jménem Městského muzea a galerie Břeclav Vás zvu na vernisáž projektu Republika ve víru století.  Vernisáž výtvarných prací žáků základních škol se uskuteční dne 28. 10. 2019 od 15:30 hod. v pavilonu v městském parku Sady 28. října. Hudební doprovod zajistí DUO BKO.

Jitka Šaierová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

ve školním roce  2019/2020

 

Pomůcky pro 1. třídu:

Aktovka, pouzdro, přezůvky se světlou podrážkou.

Sešity: č. 513 (linkovaný) – 1 ks, č. 511– 1 ks s pomocnými linkami, 511 – 1 ks bez pomocných linek, deníček na úkoly

obaly na sešity a učebnice (Fraus)

Výtvarná výchova, pracovní činnosti

barvy temperové 12 barev, 3 ploché štětce a 3 kulaté štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, plastový ubrus na lavici, hadřík, pracovní košili-zástěru, podložka na modelování,

nůžky, měkká tužka č.1, černá tuš, násadka a špičky, barevné papíry

Další pomůcky včetně krabice na Vv budou připraveny ve škole.

Tělesná výchova

cvičební úbor do haly – tenisky s bílou podrážkou, tričko, kraťasy

cvičební úbor ven – pevná sportovní obuv, tepláková souprava, vše v prodyšné tašce.

Všechny věci doporučuji podepsané.                     

 

Ve škole budou připraveny výkresy, náčrtníky, papíry ke kopírování,

dále smazávací tabulka a fix, za poplatek přibližně 170,- Kč.

Sumu uhraďte, prosím, do 30. 6. 2019 na účet školy, jako variabilní symbol uveďte číselný kód, přidělený u zápisu.

 

Slavnostní vítání prvňáčků se koná v pondělí 2. 9. 2019 od 9:00 na školním dvoře.

 

Od 3.9. do 5. 9. bude zkrácené vyučování:

Doba vyučování v 1. týdnu

 1. hodina

8:00-8:45

 1. hodina

8:55-9:40

 1. hodina

      10:00 –10:45

 1. hodina

10:55 –11:40

3. 9.

 1. hodina

 

 1. hodina

          _

       _

4. 9.

 1. hodina

 

     2. hodina

     3. hodina

       _

5. 9.

 1. hodina

      

     2. hodina

     3. hodina

       _

6. 9.

 1. hodina

 

     2. hodina

     3. hodina

     4. hodina

 

Škola se otevírá ráno v 7:40.

Po skončení vyučování si rodiče vyzvedávají děti osobně.

Ostatní děti zůstávají do 11:40 s třídní učitelkou.

Od 11:40 jsou přihlášené děti předány vychovatelkám školní družiny.

Ranní družina bude v provozu od 3. 9. 2019.

 

V měsíci září se uskuteční 1. třídní schůzka.

 

Školní jídelna a školní družina

Formuláře ke stažení na stránkách školy: https://kptnalepky.cz/uvod/formulare-ke-stazeni#

Přihlášení dítěte do školní družiny nebo školní jídelny osobně je možné také osobně.

Závazné přihlášky, prosím, pečlivě vyplňte a vraťte nejpozději do 21. 6. 2019.

Prodej čipů pro nové prvňáčky bude probíhat v prvním týdnu školního roku.

 

Čísla účtů a pokyny k platbám

Platby provádějte přednostně přes bankovní účet, výjimečně v hotovosti (pouze v době pokladních hodin):

Úterý 7:30 – 12:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00

platby pro ZŠ a ŠD
5933651/0100
poplatek za ŠD - 200,- Kč/měs., používejte pouze přidělený variabilní symbol, zaplatit do 15. dne v měsíci, telefon ŠD: 519 332 285

platby pro ŠJ - za stravu
19-1911740207/0100
výše platby: počet dnů stravy v měsíci krát cena dle ceníku, používejte pouze přidělený variabilní symbol, termín platby: měsíc dopředu (např. za měsíc září zaplatit do konce srpna) telefon ŠJ: 519 333 336, mobil: 722 025 035

 

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kaňová

Sborovna žlutá budova (1.stupeň)

606 836 216

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontakty:

Ředitelka školy                            

519 332 282

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Lenka Horníčková

Zástupce ŘŠ

519 332 283

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. Olga Rajnochová

Hospodářka školy

519 333 339

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Prázdninový (letní) provoz MŠ

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU břeclavských mateřských škol 2019

 

ČERVENEC  01.07. - 31.07.2019

SRPEN  01.08. - 23.08.2019

Město

 

 

MŠ Břetislavova

(budova Slovácká)

 

MŠ Hřbitovní

Město

 

 

MŠ U Splavu

 

MŠ Kupkova

(budova Sovadinova)

 

 

Poštorná

 

MŠ Osvobození

 

Poštorná

 

MŠ Okružní

 

 

Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky

Uzavření všech mateřských škol od 26.08.2019 do 31.08.2019 (přípravný týden).

Zahájení provozu mateřských škol 02.09.2019.

Škola nanečisto

 

Škola nanečisto bude probíhat ve dnech:

 • úterý 7. 5.
 • čtvrtek 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6. 2019

Výuka bude probíhat vždy v době od 15:30 do 16:30 v učebně 4. třídy na žluté budově.


Vedoucí kurzu: Mgr. Helena Kaňová, tel.: 606 836 216

Focení v MŠ

Focení  tříd v MŠ proběhne ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 9:30.

Informativní schůzka - MŠ

     Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ve školním roce 2019/20

     se uskuteční ve středu 12. června v 16,00 v budově MŠ Břeclav, Tyršův sad 3.

     Veškeré dotazy a další informace poskytne vedoucí učitelka MŠ Šimková Hana,

     kontakt 721923067, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     Doporučujeme seznámení se Školním řádem MŠ https://kptnalepky.cz/uvod/dokumenty/category/25-skolni-rad-ms, kde je

     vytyčena oblast práv a povinností v MŠ.

Výlet MŠ do Sonnentoru - nový termín

V rámci projektu BIG - partnerská spolupráce v oblasti vzdělávání - navštíví v pondělí 8. 4. 2019 předškoláci spolu s dětmi z rakouské MŠ firmu Sonnentor (výroba bylinných čajů) v Čejkovicích. Odjezd v 8,00 od MŠ.

Vaříme s Lagrisem

Dne 17.1.2020 přijede navštívit naši jídelnu po letech náš oblíbený kuchař pan Zbyněk Diatka z firmy Lagris a předvede nám další z jejich receptů. Těší se na Vaši účast.

Vánoční provoz MŠ

Provoz MŠ bude ukončen v pátek 21. 12. 2018 a znovu bude obnoven ve čtvrtek 3. 1. 2019 v 6:00.

Výlet MŠ do skanzenu

V pondělí 3. 12. jedou předškoláci do skanzenu ve Strážnici na vánoční program "Radujme se, veselme se". Odjezd bude v 10:30, předpokládaný příjezd v 15 hodin. Vstupné je 60Kč. S sebou přibalte do batůžku větší svačinu, pití, pláštěnku. V tento den děti nemají oběd v MŠ.

 

 

Vánoční dílnička v MŠ

Srdečně zveme na Vánoční dílničku v MŠ  spojenou se zdobením stromečku, která proběhne 4.12. od 15,00.

Třídní schůzky

 

Vážení rodiče, 
srdečně vás tímto zveme na třídní schůzky dne 4.10. 2018 v 16 hodin.
Projednávány budou organizační záležitosti třídy, výroční zpráva školy, školní řád a kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pondělí 8. 10. 2018 pro žáky volný den (ředitelské volno). 

Mgr. Jitka Šaierová

Dopravní výchova

Vážení rodiče, milí žáci, 


dne 14. 9. 2018 - pátek proběhne na naší škole výuka Dopravní výchovy.
Dopravní výchova obsahuje teoretickou a praktickou část.
V praktické části budou žáci jezdit na pojízdném dopravním hřišti, proto prosím, aby přijeli do školy na kole (helma nutná)
Za nepříznivého počasí praktická část odpadá.


přeji příjemné dny
Lenka Horníčková

Pomůcky do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ráda bych Vás informovala o školních pomůckách, které je potřeba zajistit dětem před nástupem do 1. třídy.
Veškeré učebnice jsou pro Vaše děti zdarma a již připraveny u nás ve škole. V září budeme vybírat přibližně 150,- Kč na výkresy, kopírovací papíry a stíratelnou tabulku. Vy byste měli pořídit přezůvky se světlou podrážkou, aktovku, vybavené pouzdro pastelkami a dvěma tužkami - č. 1 a č. 2. Do tělesné výchovy je nutno mít kraťasy, tričko s krátkým rukávem, sport. boty s bílou podrážkou do haly a druhé na venkovní použití a teplákovou soupravu. Vše uschováno v látkovém batůžku či vaku. Do výtvarné výchovy bude pro začátek stačit zástěrka, ubrus , ploché štětce č. 12 a č. 8 a dva kulaté štětce.
Vše ostatní se dozvíte na první třídní schůzce v září.

Děkuji za vstřícnost a těším se na naši spolupráci

Alice Brychtová, třídní učitelka.

Informační schůzka pro rodiče dětí MŠ

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16 hodin se uskuteční informační schůzka pro zákonné zástupce stávajících a nově přijatých dětí MŠ ve školním roce 2018/2019.

Netýká se rodičů současných předškoláků!

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace, jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

 

Škola zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

 • Škola jako správce, případně zpracovatel osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace,                

IČ 63434504

Adresa: Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6

Datová schránka: 2qtkvtt
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 333 339 (kancelář) 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Město Břeclav, IČ 00283061, Ing. Marta Osičková

Adresa: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 311 260 (pouze v pracovní dny, jen v případě přítomnosti pověřence)

 

 Práva subjektů údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 v budově MŠ od 12:00 do 16:00. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete zde - přihláška do MŠ.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 pro žáky volný den (ředitelské volno).

Mgr. Jitka Šaierová

 
 
 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční 4. 4. 2018 v 15:30 v mateřské škole.

program:

- průběh zápisu do 1. třídy

- formuláře k zápisu do 1. třídy

- informace pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky

- desatero pro rodiče předškoláků

- "Škola nanečisto"

- dotazy, diskuze

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (2018/2019)

se uskuteční dne 12. 4. 2018 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

 • U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou

 

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

 • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

 • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

 • předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se

může účastnit i zákonný zástupce

 

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

 

 

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ráda bych vás pozvala na naše první společné setkání dne 19. 4. 2018 v 16.00 hodin, kde bych vás chtěla informovat o způsobu přípravy vašich předškoláků a především o výukových metodách, kterými bych chtěla vyučovat své nové žáky. Spoléhám na váš zájem o dobrý start vašich ratolestí do školního světa a věřím ve velkou účast. Místem konání je žlutá budova, 3. třída.                                              

Součástí schůzky budou i podrobnější informace ke „Škole nanečisto“. Ta bude probíhat pod mým vedením pravděpodobně každý čtvrtek po dobu 8 týdnů v čase od 15.30  do 16.30 hodin. Cena za 8 lekcí je 500,-Kč. Děti se zde seznámí nejen se svou budoucí paní učitelkou, ale i s prostředím. Naučí se, jak mohou cvičit své ruce, oči i uši, aby po nástupu do školy lépe psaly, četly a slyšely. Pokud budete o tento kurz mít zájem, přineste níže uvedenou přihlášku již na informativní schůzku 19. 4. 2018.

Děkuji za pochopení i budoucí spolupráci.

                                                                                               Alice Brychtová, třídní učitelka budoucích prvňáčků

Den otevřených dveří v MŠ

Dne 25. dubna 2018 proběhne v Mateřské škole Den otevřených dveří. Můžete se k nám přijít podívat v době od 9:00 do 11:00.

Břeclav dětem

Vážení rodiče, milí žáci,

přikládám pozvánku  Městského muzea a galerie Břeclav na Den dětí.

 

Břeclav dětem“ - 5.5.2018 v Břeclavi pod zámkem

Tato akce je určena pro širokou veřejnost, samozřejmě převážně dětského věku.

Pro děti budou nachystány soutěže, skákací hrady, diskotéka, autodrom. K vidění budou policejní vozy, popelářské auto, traktory, hasičská technika, vozy MP a mnoho dalšího.

Budou nachystána stanoviště, kde si děti budou sbírat na kartičku razítka a následně si pak mohou směnit kartu za dárky.

I na samotných stanovištích budou pro děti přichystány dárečky od jednotlivých zástupců firem a organizací.

Pozvánkou je i přiložené video.

https://www.facebook.com/events/341441289671534/permalink/360548231094173/

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

www.umimeto.org

Vážení rodiče,

v letošním roce jsme zakoupili licenci na web www.umimeto.org, kde najdete velké množství cvičení vhodných k domácí přípravě žáků do školy. Děti zde mohou hravou formou procvičovat český jazyk, matematiku, angličtinu, všeobecné znalosti, ale mohou se například naučit i základy programování. Pro přihlášení je třeba se registrovat  přes email, případně google účet nebo facebook (třetí způsob nedoporučujeme).

Plánovaná úprava zahrady MŠ - návrh

Sdělte nám svůj názor

K návrhu zahrady je možné se vyjádřit u vedoucí učitelky MŠ paní Šimkové, případně u referentky odboru rozvoje a správy Ing. Kamile Grbavčicové prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 pro žáky volný den (ředitelské volno). Pro všechny žáky 1. - 4. třídy nabízíme provoz školní družiny v době od 8:00 - 15:00, provoz bude zajištěn při minimálním počtu 7 žáků.  Na oběd mají nárok pouze děti přihlášené v tento den do školní družiny.

                                                                                  Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

Hodina pohybu navíc - projekt MŠMT

Hodina pohybu navíc - projekt MŠMT

Vážení rodiče, nabízíme vašim dětem kroužek pohybových aktivit.
Aktivity budou po celý školní rok pro žáky 1. a 2. třídy zdarma. Budou probíhat v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.
Kroužek povede trenérka Jana​ Jančálková .

Termíny:
pátek 13.30 – 14.15 h 1.tř.
pátek 14.15 – 15.00 h 2. tř.

Výuka bude zahájena 22.9.2017​


V případě, že souhlasíte, vyplňte do konce týdne přihlášku = souhlas zákonného zástupce a odevzdejte třídní učitelce.

files/HPN_souhlas_ZZ_prihlaska.pdf

Mobilní rozhlas - informační systém radnice

Vážení rodiče,
na žádost radnice Vám zprostředkovávám stručné informace o novém informačním systému Mobilní rozhlas.

"Město Břeclav přechází od 1. října 2017 na nový systém informování veřejnosti. Město nově zavádí Mobilní rozhlas, což je kombinace sms, e-mailu i mobilní aplikace.
Zvlášť závažné informace půjdou vždy sms zprávou, pozvánky či informace z Břeclavi či radnice pak primárně e-mailem či je nahrajeme do aplikace pro chytré telefony. Ale i nadále budeme využívat sms.

Přikládáme registrační leták, který můžete odevzdat na radnici, ale je možná i online registrace."

Ceny stravného od 1.9.2017

Ceny stravného od 1. 9. 2017

                        

 

Mateřská škola :                                                                                      Základní škola:

I.sk.3-6.let  př.+ oběd + sv.              33,00 Kč   II.sk.   38,00 Kč             II.sk.    7-10 let.             22,00 Kč

                    př.+ oběd                       24,00 Kč              28,00 Kč            III.sk. 11-14 let              24,00 Kč

                    oběd                              15,00 Kč              18,00 Kč             IV.sk. 15 a více             28,00 Kč

                    přesnídávka                     9,00 Kč               10,00 Kč           zam. jídlonosič              28,00 Kč

                    svačinka                          9,00 Kč                10,00 Kč                  šk.důchodci             48,00 Kč

                                                                                                                       cizí strávníci              64,00 Kč

 

1. Cena stravného vychází z aktuální kalkulace:

•             žáci a zaměstnanci hradí potravinový náklad

•             školní důchodci hradí potravinový a mzdový náklad

•             cizí strávníci hradí potravinové, mzdové a režijní náklady

2. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ( DPP, DPČ)

    se mohou stravovat v rámci závodního stravování.

3. Ceny se mohou zvyšovat s nárůstem maloobchodních cen.  

    

Účinnost od 1. 9. 2017

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy                                    Hana Svobodová, vedoucí jídelny

Informativní schůzka v MŠ

Dne 15.6. v 16 hodin se uskuteční v budově MŠ informativní schůzka pro rodiče/zákonné zástupce dětí přijatých ve školním roce 2017/2018.

Šimková Hana - vedoucí učitelka MŠ

VÝZVA ŘEDITELKY ŠKOLY RODIČŮM

 

Milí rodiče,

využívám možnosti vyzvat Vás touto cestou ke zvýšené ostražitosti nad používáním internetu Vaším dítětem.

Je vhodné dohlédnout, na jakých stránkách se Vaše děti pohybují a jaké stránky sdílí ve volném čase.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Přednáška na téma Školní zralost

Vážení rodiče,

zveme Vás dne 3. 5. 2017 16:00

na besedu s odborníkem na dětskou psychologii na téma

Školní zralost a adaptace na školní prostředí

Přednášku povede Mgr. Jana Taptičová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Hodoníně. Všichni jste srdečně zváni.

 

Škola nanečisto

Kurz ŠKOLA NANEČISTO

bude probíhat každou středu od 15:30 do 16:30 hod. na žluté budově v učebně č. 28 v počtu deseti lekcí.

Začátek kurzu je 19.4.2017.

S sebou: svačinku, pití, přezůvky a pohodlné oblečení.

Kurz je zaměřen na rozvoj grafomotorických funkcí, rozvoj sluchového vnímání (sluchové rozlišování, sluchová analýza, syntéza, naslouchání), rozvoj zrakového vnímání (vnímání tvarů, oční pohyby, figura na pozadí, zraková analýza a syntéza), vnímání barev a rytmu. Vše pomocí zábavných her, kreslení, zpívání atd.

Vedoucí kurzu: Mgr. D. Tomková

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

 web: www.kptnalepky.cz , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 519 333 293

 

Zápis dětí do Mateřské školy

v Charvátské Nové Vsi

proběhne ve čtvrtek 4. května 2017

od 12:00 do 16:00 hodin v MŠ

 

S sebou: 

 • vyplněnou přihlášku (ke stažení na webových stránkách MŠ, k vyzvednutí v MŠ)
 • občanský průkaz zákonného zástupce k ověření bydliště (případně nájemní smlouvu)

Na přihlášce dítěte bude uvedeno přidělené registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen v budově MŠ a na webových stránkách školy, nejpozději 18. 5. 2017, dle přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rozesíláno zákonným zástupcům prostřednictvím České pošty.

Kritéria přijetí

Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 5 let věku ze spádového a nespádového obvodu a 4 roky věku ze spádového obvodu

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které 31. 8. 2017 dovršilo 4 roky a nepatří do spádového obvodu

2

Dítě, které 31. 8. 2017 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2017 – 2018, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený do 31. 12. 2014

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

1

Spádový obvod: A. Kuběny, Františka Kňourka, Chaloupky, Kpt. Nálepky, Křivá, Lednická, Kapusty, Kollárova, M. Kudeříkové, Na Špitálce, Nezvalova, Nový dvůr, Obránců míru, Palackého, Revoluční, Stanislava Kostky Neumanna, Tři grácie, Tyršův sad, U Apolla, U Jezera, Údolní, SNP, Wolkerova.

Rodiče a děti zveme na prohlídku MŠ  dne 27. 4. 2017 mezi 9:00 – 11:00 hodinou

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

3. Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením lékaře.  Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.

4. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném bodovém ohodnocení a datu narození, rozhoduje abecední pořadí dětí.

5. Přednostně bude přijato dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 5 let věku ze spádového a nespádového obvodu a 4 roky věku ze spádového obvodu.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

2

Dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 4 roky a nepatří do spádového obvodu

2

Dítě, které k 31. 8. 2017 dovršilo 3 roky

1

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce 2017-2018, sourozenec dítěte. Bodově se ohodnotí sourozenec narozený  do 31.12.2014.

1

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu.

1

Doba prázdninového provozu mateřských škol 2017

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU břeclavských mateřských škol 2017

 

ČERVENEC  1.7. - 31.7.2017

SRPEN  1.8. - 25.8.2017

Město

MŠ Břetislavova

Město

MŠ U Splavu

 

(budova  Slovácká)

 

MŠ Kupkova

 

MŠ Hřbitovní

 

(budova Sovadinova)

Poštorná

MŠ Osvobození

Poštorná

MŠ Okružní

a Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

a Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky Ch.N.Ves

Uzavření všech mateřských škol od 28.8.2017 do 1.9.2017 (přípravný týden).

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Vernířovice u Sobotína, Hotel Reoneo

5. 6. – 9. 6. 2017

Personální obsazení:

Ing. Miroslava Malhocká - učitelka, vedoucí ŠvP

Mgr. Alice Brychtová - učitelka, zdravotník

Mgr.  Dominika Tomková  – učitelka, vychovatelka

žáci III., IV. a V. ročníku

 

Lokalita:

Obec Vernířovice leží v malebném údolí říčky Merty, obklopené horami Jeseníků, kterým vévodí Mravenečník a Břidličná. Vernířovice bývaly hornickou vesnicí, dnes jsou rekreační osadou s několika místními obyvateli.

http://www.hotel-jeseniky-reoneo.cz

Výlet MŠ do Rakouska

Vážení rodiče předškoláků, prosíme o zajištění cestovního pasu do června 2017 - výlet do Rakouska, termín upřesníme.

Nový web MAP v ORP Břeclav

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás informovat, že byly nově vytvořeny webové stránky k projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav. Na internetové adrese  www.map-breclavsko.cz budou postupně uveřejňovány informace v souvislostí s realizací projektu. 

Zveřejňujeme také vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče (všechny školy LVA), do kterého se někteří z Vás zapojili.

Realizační tým MAP v ORP Břeclav.

Dotazník pro rodiče v rámci sběru dat pro tvorbu MAP

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Aktuálně je zpracovávána analytická část pro tento strategický dokument, pro jejíž tvorbu je potřebné znát názory také Vás - rodičů. Budeme rádi, pokud si najdete chvíli času k vyplnění našeho anonymního dotazníku a podílíte se s námi o Vaše názory. Termín pro vyplnění dotazníku je do 31.10.2016.

Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

Tým zpracovatelů MAP ORP Břeclav

Odkaz na dotazníkové šetření zde.

Podkategorie

Realizované akce

Vážení rodiče, 

v příloze najdete informace o ošetřovném ve dnech 21.12. a 22.12.

Uzavření škol a ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/-/uzavreni-skol-od-21-12-do-23-12-2020-a-narok-na-osetrovne

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
Datum : čtvrtek, 1. duben 2021
2
Datum : pátek, 2. duben 2021
3
4
5
Datum : pondělí, 5. duben 2021
6
7
Datum : středa, 7. duben 2021
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy