Rychlá sdělení

Platba školného v červenci a v srpnu

Pokud dítě do MŠ nedochází, školné neplatíte.

V případě docházky dítěte platíte 30 Kč za den. Částku uhradíte v srpnu.

Krásné prázdniny 🙂🙂

Veronika Drexler

Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče,

od 1.7.2022 bude omezen provoz v naší MŠ. Všechny třídy budou spojeny do jedné.

Po celý měsíc srpen, bude MŠ uzavřena.

Provoz bude opět k dispozici od 1.9.2022.

 

Dekujeme za pochopení a přejeme Vám krásné léto a mnoho skvělých zážitků. ❤️🌼🌞

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání

   Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.

(LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Termín zápisu / Дата та час запису:  16.6.2022, 10:00 – 11:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Tyršův sad 1/3

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let. У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání -  lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу -  або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; документ, що дає право представляти  дитину;

  d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)) довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

V Břeclavi 2022-05-31

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Změna telefonních čísel na pevné linky

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace
TELEFONNÍ ČÍSLA
KANCELÁŘ (hospodářka)     538 717 100
ŘEDITELKA     538 717 101
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY     538 717 102
SBOROVNA ČB - 2. ST.     538 717 103
CVIČNÁ KUCHYŇ (školník)     538 717 104
 
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY     538 717 130
ŠKOLNÍ DRUŽINA 1     538 717 131
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2     538 717 132
SBOROVNA ŽB - 1. ST.     538 717 133
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ     538 717 134

Den dětí v MŠ - 6.6.

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na oslavu svátku dětí ve čtvrtek 6. 6. v 15:00 na školní zahradě. Čekají nás soutěže s odměnami, občerstvení, posezení u táboráku.

s sebou: něco na opékání :)

Upozornění MŠ

V naší mateřské škole se vyskytlo infekční onemocnění - neštovice. Prosíme rodiče, aby v případě příznaků nevodili děti do kolektivu. Děkujeme

MŠ - Omluvení dítěte a odhlášení obědů

Vážení rodiče,

V případě, že Vaše dítě nepřijde do školky, zasílejte tuto informaci výhradně p. učitelce do aplikace www.nasems.cz.

K této aplikaci Vám p. učitelka předala přihlašovací jméno a heslo.

Tato aplikace slouží pouze k odhlašování dítěte, nikoli k odhlášení obědů.!!

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Obědy odhlašujte na telefonním čísle 608 240 352 (můžete zaslat i SMS), vždy den předem do 14:00 hodin, v pondělí do 7:00 hodin.

V případě, že oběd neodhlásíte, oběd Vám propadne nebo máte možnost si ho vyzvednout v době obědu do 12:15 hodin pouze v první den nemoci, následující dny není možné oběd vyzvednout.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci J

Grafomotorický kroužek - MŠ

Vážení rodiče,

V rámci logopedické prevence se uskuteční v MŠ od 1. dubna 2022 grafomotorický kroužek PRO DĚTI S OSLABENOU GRAFOMOTORIKOU.

 

CO JE TO GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které dítě využije při kreslení a ve škole hlavně při psaní. Při vývoji grafomotoriky se zdokonaluje potřebná koordinace ruky a oka, úchop tužky a také kreslící dovednosti.

Děti předškolního věku by měly být schopny nakreslit např. lidskou postavu bohatou na detaily, základní geometrické tvary, tiskací písmena a při kreslení využívat různých barev.

Vzhledem k tomu, že grafomotorika ruky a motorika artikulačních cvičení jsou navzájem spojené, pomáhá tento program i při logopedických problémech.

GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE

V případě, že grafomotorika není dostatečně rozvinutá, ovlivňuje to i výkony při psaní. Proto se při obtížích v grafomotorických dovednostech často přistupuje k odkladu školní docházky.

Na druhou stranu je důležité odhalit tyto problémy včas a začít na nich pracovat.

 

JAKÉ GRAFOMOTORICKÉ DOVEDNOSTI BY MĚL PŘEDŠKOLÁČEK OVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY?

 • Správně držet tužku špetkovým úchopem
 • Kreslit podle předlohy i podle vlastní představivosti
 • Mít přiměřený přítlak na tužku, kreslit plynulé linie
 • Nakreslit základní grafomotorické prvky jako je vlnovka, spirála, rovná čára, přerušovaná čára apod.
 • Umět se podepsat velkými tiskacími písmeny
 • Vybarvovat bez přetahování
 • Nakreslit základní geometrické tvary

 

Informace: Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

 

MŠ - Slet malých čarodějů a čarodějek

V pátek 29. 4. pořádáme v MŠ čarodějnický den. Čeká ná dopoledne plné kouzel, vaření lektvarů, tance a her ve třídě i na zahradě. Prosíme rodiče, aby přivedli děti do MŠ ráno v kostýmech. Občerstvení vítáno.

MŠ - Představení Ferda Mravenec

Ve čtvrtek 28. 4. se koná v kině Koruna v Břeclavi divadelní představení Ferda Mravenec. Vstupné je 90Kč.Účastní se ho děti ze tříd Sluníčka a Broučci. Hvězdičky mají v tento den druhou lekci plavání.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

se uskuteční dne 5. 4. 2022 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

 • U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou:

 

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

 • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

 • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

 •  předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační část

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se    

může účastnit i zákonný zástupce

 

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

Příprava k povinné školní docházce

 • Příprava předškoláků v mateřské škole, informace i na webových stránkách školy
 • Přípravný kurz Škola nanečisto vedený učitelkou základní školy
 • Povinné předškolní vzdělávání od 2017/2018

 

Odklad povinné školní docházky      

Desatero pro rodiče

 

úprava mimořádných opatření od 14.3.2022

 

Vážení rodiče,
zasílám informace ke změně mimořádného opatření MZD k nošení respirátorů, roušek od 14. 3. 2022:

• žáci a zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole a školských zařízení v žádných případech
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků veřejné hromadné dopravy, jsou všichni povinni po dobu v dopravním prostředku mít nasazen ochranný prostředek
• nadále dbát na dodržování hygienických pravidel – mytí rukou, dezinfekce atd.

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Ředitelské volno 16. 3. 2022

 


V souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuji na středu 16. 3. 2022 pro žáky volný den (ředitelské volno) z důvodu dalšího vzdělávání pedagogického sboru. Školní družina bude zajištěna.

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Třídní schůzka pro rodiče předškolních dětí

V pondělí 21.3. v 15:30 hodin se uskuteční v naší MŠ informační schůzka pro rodiče předškolních dětí s účastí vedení ZŠ.

Rodiče budou seznámeni se zápisem do ZŠ a přípravou na školní vzdělávání.

videozvonky mimo provoz

Vážení rodiče, z důvodu přepojování školní sítě na Metropolitní síť města Břeclavi nebudou od dnešního odpoledne pravděpodobně až do pondělí funkční videozvonky. Na dveřích jsou vyvěšeny telefonní kontakty, volejte. Děkujeme za pochopení, Jitka Šaierová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Den otevřených dveří na základní škole Kpt. Nálepky se bude konat 17. 3. 2022 od 8:00 – 16:00

 

Můžete se přijít podívat do vyučovacích hodin (prosíme o vstup do budov pouze o přestávkách)

Odpoledne si můžete prohlédnout celou školu, její vybavení a práci s didaktickou technikou.

 

Jste všichni srdečně zváni

ODSTÁVKA INTERNETU - OBJEDNÁVKA OBĚDŮ

Vážení rodiče,
v rámci projektu Metropolitní síť zřizovatele - Města Břeclav - probíhá na naší škole od konce září rekonstrukce síťového připojení. Snažili jsme se ve spolupráci s dodavatelem minimalizovat veškerá omezení výuky. Bohužel ve dnech 8. 2. - 10. 2. bude nutné odpojit ze sítě celou školu (i jídelnu včetně objednávkového terminálu).
Prosím Vás tedy v období odstávky internetu (tj. 8. 2. - 10. 2.) o dodržení uvedeného postupu při odhlašování a přihlašování obědů.
1. v ZŠ před odstávkou přihlásit obědy na dny zveřejněného jídelníčku na webu
2. v MŠ přihlášky a odhlášky pouze na tel. v ŠJ, MŠ nebo osobně v MŠ
3. v ZŠ přihlášky a odhlášky pouze na tel. v ŠJ

Telefonní kontakty pro ZŠ - 519 333 336, 722 025 035
Telefonní kontakty pro MŠ - 519 333 293, 608 240 352

Děkuji za pochopení, Hana Svobodová

Pes - přítel člověka - MŠ

Vážení rodiče,

tento týden od 17.1.2022 do 21.1.2022 budeme v naší MŠ mít projketový týden nazvaný: Pes - přítel člověka.

Ve čtvrtek 21.1.2022 k nám zavítá paní lektorka, která s sebou přivede canisteterapeutické psy, s jejichž výcvikem nás blíže seznámí v rámci výukového programu, který si pro nás připravila.

Z tohoto důvodu vybíráme 60,-- Kč.

V rámci tohoto projektu zahajujeme také sbírku na podporu psího útulku.

Moc děkujeme za Vaši podporu :) Mimořádná opatření MZ k testování od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

v předstihu Vás chci informovat o mimořádném opatření MZ ohledně testování žáků s účinností od 3. 1. 2022:

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

     o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;                                                                                    není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni,
     o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu,
     o nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci
         ▪ v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
           pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
   
Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním
testování), jsou následující:
• V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola
umožní po dobu do zjištění výsledku PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání za těchto podmínek:

tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci
pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu
spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou
následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby
zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
           • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo
             při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku PCR testu
             žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
    o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
    o vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd,
oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
    o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze
pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení
zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
    o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně
nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale
musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
    o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili
plošnému testování.
            • Pokud je výsledek PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní
              proces (karanténa), v případě, že je výsledek PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě
              nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.


Děkuji za spolupráci. V novém roce přeji všem hodně sil a pevné zdraví

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

 

Leták pro rodiče

Informace pro školy a školská zařízení ke změnám v mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022

Vánoční prázdniny - MŠ

Vážení rodiče,

školka bude uzavřena od čtvrtka 23. 12. i mezi vánočními svátky. Znovu Vás přivítáme v novém roce 3. 1. 2022.

Úplata za vzdělávání za prosinec bude snížena na 480,- Kč. Částka odpovídá počtu dní a výše školného na den.

Děkuji

Bc. Veronika Drexler

Rozsvěcení vánočního stromu

Vážení rodiče, milí žáci,

ve spolupráci s Městem Břeclav proběhne v pátek 26. 11. 2021 v 17 hodin avízované slavnostní rozsvícení vánočního stromku v parku u školy. 

Prosíme tedy všechny, kteří přijdete podpořit děti, abyste dodržovali veškeré povinné hygienické předpisy:

- v případě potřeby budete schopni prokázat bezinfekčnost (netýká se dětí do 12 ti let) - ukončené očkování, prodělaná nemoc.
- dodržovat rozestupy
- mít s sebou respirátory, i když se akce koná venku (dětí se respirátory netýkají)

Těšíme se

odstávka internetu - objednávka obědů

Vážení rodiče,
v rámci projektu Metropolitní síť zřizovatele - Města Břeclav - probíhá na naší škole od konce září rekonstrukce síťového připojení. Snažili jsme se ve spolupráci s dodavatelem minimalizovat veškerá omezení výuky. Bohužel ve dnech 25. 11. - 28. 11. bude nutné odpojit ze sítě celou žlutou budovu (i jídelnu včetně objednávkového terminálu).
Prosím Vás tedy v období odstávky internetu (tj. 25. 11. -28. 11.) o dodržení uvedeného postupu při odhlašování a přihlašování obědů.
1. do 24. 11. přihlásit obědy na 14 dní
2. v MŠ přihlášky a odhlášky pouze na tel. v ŠJ, MŠ nebo osobně v MŠ
3. v ZŠ přihlášky a odhlášky pouze na tel. v ŠJ

Telefonní kontakty pro ZŠ - 519 333 336, 722 025 035
Telefonní kontakty pro MŠ - 519 333 293, 608 240 352

Děkuji za pochopení, Jitka Šaierová

Opatření ministerstva zdravotnictví k 22. 11. 2021Vážení rodiče, milí žáci,
dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne na všech školách v ČR testování na onemocnění covid -19.
Screeningové testování proběhne v pondělí 22.11. a 29.11.
Testování začíná ve třídách v 7:40 na stejném principu jako testování, které proběhlo v září.
Žáci se bez přezutí a v rouškách dostaví v 7:40 do třídy, kde pod vedením třídních učitelů proběhne testování.
V případě pozitivního výsledku bude dítě izolováno a kontaktován zákonný zástupce (nemusí tedy odcházet celé třídy).
Pokud se žák odmítne testovat, bude muset po celou dobu přítomnosti ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

 

Informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Beseda pro rodiče - Bezpečné chování v kyberprostoru

Vážení rodiče,

v rámci školní preventivní činnosti pravidelně zařazujeme pro žáky programy zaměřené na aktuální téma - Bezpečné chování žáků v kyberprostoru a minimalizace souvisejících nástrah virtuálního prostředí.

Zveme Vás na besedu, kterou jsme letos naplánovali i pro rodiče.

Beseda pro rodiče se uskuteční 4. 11. v 16. 00 hod. v 5. třídě červené budovy naší školy a povede ji okresní metodik prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav Mgr. Helena Adamusová, která má z dané oblasti bohaté praktické zkušenosti a odpoví Vám i na Vaše dotazy. 

Ing. Miroslava Malhocká

Mgr. Jitka Šaierová

Organizace školního roku 2021/2022

PRÁZDNINY

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny  jsou podle sídla školy stanoveny na 7. 3. – 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

PEDAGOGICKÉ RADY

 

Pedagogické rady

                                         16. 11. 2021 v 14.30

                                          25. 1. 2022 v 14.30                                

                                          19. 4. 2022 v 14.30                                

                                          23. 6. 2022 v 14.30                                

                                                  

                                        

Schůzky s rodiči:               

 

 • Třídní schůzky v 16.00             

                     5/10 v 16 h – plánované akce – švp, LVK, seznámení s VZ, se ŠŘ – omlouvání docházky, hodnocení prospěchu + kritéria hodnocení, třídnické záležitosti

                           2/6 v 16 h – švp, výlety, hodnocení práce a přístupu dětí v závěru roku,

             

 • konzultační hodiny pro rodiče:  16.00

                            16. 11. 2021

                            19. 4. 2022

                                                

Další konzultace jsou možné vždy po předchozí dohodě s vyučujícími.

Pokyny pro zákonné zástupce dětí v mateřské škole

 

Zaměstnanci, děti a zákonní zástupci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

 

ORGANIZACE PROVOZU

Prosíme rodiče, aby se pohybovali v prostorách MŠ po dobu nezbytně nutnou.

Nevstupujte, prosím, do tříd – předejte dítě učitelce u dveří třídy.

 

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v respirátoru a to nezbytně nutnou dobu.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění
 • Pokud dítě bude mít při přítomnosti v MŠ příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, rýma) bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který si musí dítě neprodleně vyzvednout z MŠ.
 • Dítě trpící alergií, musí mít potvrzení od alergologa (nestačí praktický lékař), kde bude uvedeno – druh alergie

- časové období, kdy alergie probíhá

- jakými příznaky se alergie projevuje

Bez tohoto potvrzení nebude dítě do MŠ přijato.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy respirátory v prostorách MŠ nosit nemusí..  

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidel.

27.8.2021                                                                     Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ      

               

Slavnostní vítání prvňáčků

Vážení rodiče,

slavnostní vítání prvňáčků proběhne ve středu 1. září v 9.00 hod. na školním dvoře.

Po uvítání přejdou děti s paní učitelkou do své třídy. Rodiče přejdou do školní jídelny, kde jim vychovatelky školní družiny a vedoucí školní jídelny předají potřebné informace.

Vzhledem k epidemiologické situaci je každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) povinna si při vstupu do budovy školy dezinfikovat ruce a použít roušku/respirátor.

Testování prvňáků antigenními testy proběhne až 2. 9. 2021 v 7.40 hodin.

 

Těšíme se na Vás

 

Děkuji za spolupráci,

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom vás informovali o organizaci začátku školního roku 2021/ 2022.

TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

Vzhledem ke covid- 19 bude probíhat 1., 6., a 9. září screeningové testování žáků.
V tyto dny přijdou děti do školy nejpozději v 7:40, po dezinfekci rukou, bez přezutí se přesunou do svých tříd.
Zde se za pomoci svých třídních učitelů otestují, po vyhodnocení testů bude v nastaveném režimu následovat běžná výuka.

Žáci 1. třídy se budou testovat až 2. 9. 2021 od 7:40 hod ve své třídě.

Testování se netýká dětí, které:
- prodělaly onemocnění covid-19 ( platné po dobu 180 dní)
- byly plně očkovány a od druhé dávky uplynulo 14 dní
- které se prokáží negativním výsledkem testu provedeném na odběrném místě
Všechny tyto skutečnosti je nutné sdělit třídnímu učiteli předem a doložit potvrzením        (osobně nebo přes žákovskou knížku a scan potvrzení).

Zákonným zástupcům dětí 1. - 3. třídy je povolena asistence u testování

(za předpokladu zakrytí úst respirátorem) 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 

* Dezinfekce rukou
* Větrání
* Používání ochrany úst :
- děti, které podstoupí v těchto uvedených dne testování, musí používat zdravotnickou roušku jen ve společných prostorách školy (chodby školy)
- zákonní zástupci, kteří nechtějí, aby se jejich dítě testovalo, musí nahlásit tuto skutečnost před testováním.
- netestované děti musí používat roušku během celého vyučovacího dne (i ve třídě).
Zákonným zástupcům dětí 1. - 3. třídy je povolena asistence u testování

(za předpokladu zakrytí úst respirátorem)

STRAVOVÁNÍ


V jídelně se budou dodržovat hygienická opatření - v řadě žáci dodržují rozestupy, při vstupu si dezinfikují ruce, roušku/respirátor si odloží pouze na jídlo (do pytlíku).

 

 Mgr. Lenka Horníčková

 

Organizace výuky v prvním týdnu školního roku

ROZVRH


středa 1. 9. 2021
1. třída - 9.00 slavnostní vítání prvňáčků na školním dvoře + schůzka s vychovatelkami 

              ŠD, vedoucí ŠJ
2. - 9. tř. - 8.00 - 8.45 zahájení školního roku - v kmenových třídách

čtvrtek 2. 9. 2021
1. tř. - 8.00 - 9.45
2. - 5. tř. - 8.00. - 11.40 -  třídnické hodiny

6. - 9. tř. - 8:00 – 12.35 -  třídnické hodiny

pátek 3. 9. 2021
1. tř. - 8.00 - 10.45
2. - 9. tř. - dle rozvrhu

ŠKOLNÍ DRUŽINA


Provoz školní družiny začíná 2. 9. včetně ranní družiny (od 6.00).

 

 

Mgr. Jitka Šaierová

 

stravování v MŠ

Vážení rodiče,

prosím o doručení přihlášky ke stravování, pokud jste již neposlali na email adresu svobodova@kptnalepky cz nebo osobně na žlutou budovu ZŠ.

Děkuji

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Zahájení školního roku 2021-22 je 1. 9. 2021

Provoz MŠ

6.00 -16.30

Příchod dětí doporučujeme do 8.15 hod., odpoledne se v 16.30 hod. budova uzamyká.

 

Při nástupu do MŠ má dítě z domova zvládnuty hygienické a kulturní návyky (samostatnost při oblékání přiměřená věku dítěte, svlékání, mytí, utírání, stolování, udržování čistoty při stolování, umí jíst správně lžící, udržovat osobní hygienu – např. používat kapesník, vysmrkat se).

Naučte dítě jeho jméno a příjmení, během prvních dnů jeho značku v MŠ.

Rodiče jsou odpovědni přivádět dítě do MŠ zdravé. Při podezření na onemocnění je učitelka povinna vrátit dítě s doporučením na ošetřujícího lékaře. Dítě předávejte paní učitelce osobně.

Veškeré informace týkající se provozu MŠ včetně platby školného a stravného jsou k dispozici na webových stránkách ve Školním řádu MŠ. Doporučujeme prostudovat i ostatní dokumentaci MŠ.

Co děti do MŠ potřebují

Do třídy

 • přezůvky – pevnou obuv
 • hrací kalhoty, sukýnku 
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, příp. i tričko a kalhoty
 • pyžamo

Na zahradu a vycházky

 • teplákovou soupravu, tenisky
 • v letních měsících kraťasy a pokrývku hlavy
 • pláštěnku, gumáky

 

Vše PODEPSANÉ!

 Těšíme se na Vás a děkujeme za spolupráci.

 

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,

chci Vám všem poděkovat za spolupráci a pochopení v letošním velmi náročném školním roce.

Přeji pěkné léto, spoustu zážitků, užívejte volna a načerpejte nové síly.

Jitka Šaierová

 

 

změna v přihlašování a odhlašování stravy

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás upozornit na změnu v přihlašování a odhlašování stravy. Od 1. 9. 2021 budou mít všichni žáci ZŠ, zaměstnanci i cizí strávníci v kalendáři „0“. Vaší povinností bude si sami stravu přihlásit do výše kreditu, buď přes web školy nebo ve škole u terminálu.

K tomuto opatření jsme přistoupili po zkušenosti z období distanční výuky, kdy mnoho rodičů nevěnovalo objednávkám dostatečnou pozornost a my pak zbytečně vyhazovali neodebrané obědy. Je to standardní postup, který využívá většina škol.

 MŠ zůstává ve stejném režimu ( odhlášená docházka = odhlášená strava).

Dále Vás prosím o užívání ID jako VS při placení stravného.

Děkuji, Svobodová Hana

Certifikát Finančně gramotná škola

Naše škola získala bronzový certifikát Finančně gramotná škola, který potvrzuje, že vyučujeme finanční gramotnost na velmi dobré úrovni. Naši žáci jsou připravováni na zodpovědné hospodaření a rozhodování o svých finančních záležitostech. Při výuce finanční gramotnosti používáme na naší škole mnoho různých výukových nástrojů a metod tak, aby problematika byla pro žáky nejen přínosná, ale i zajímavá.  Naším cílem je přiblížit žákům zdravé finanční návyky a připravit je tak na úspěšný osobní i pracovní život. Žáci jsou vedeni k tomu, aby v budoucnu finančně zabezpečili sebe i svou rodinu, orientovali se ve světě financí  a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb.  Snažíme se je také připravit, aby zodpovědně spravovali osobní nebo rodinný rozpočet s ohledem na nepředvídatelné a měnící se životní situace.

Schůzka rodičů "nových" dětí

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na společnou schůzku, která se uskuteční 29. 6. 2021 v 15:30 hod. v budově MŠ.

Budeme si povídat o školce, co čeká Vás i Vaše děti..., zkrátka o všem, co se školkou souvisí a co Vás bude zajímat.

Tentokrát ještě prosíme bez dětí.

 Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Výuka od 24. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 24. 5. došlo k dalším změnám v mimořádných opatřeních:

 

 • výuka na 1. i 2. stupni je povolena prezenčně pro všechny třídy bez rotací

 

Organizace výuky:

 

Pobyt ve škole probíhá za dodržení všech platných protiepidemických opatření především:

 •  povinné nošení zdravotních roušek po celou dobu pobytu ve škole
 •  pravidelné mytí a dezinfekce rukou
 •  rozestupy
 •  pravidelné větrání místností
 •  testování jedenkrát týdně (vždy v pondělí) neinvazivními antigenními testy, osvobozeni od testování jsou všichni, kteří prodělali covid - 19 a od pozitivního testu na přítomnost Sars - cov neuplynulo 180 dní.

                           

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu včetně tělesné výchovy, zpěv povolen zatím není.

 

Školní družina - provoz je v běžném režimu, za dodržení výše uvedených opatření

 

Školní jídelna - výdej obědů pro všechny žáky bude bez omezení podle rozvrhu,  za dodržení výše uvedených opatření

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

Návrat žáků 2. stupně

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021, dochází od pondělí 10. 5. k obnovení provozu základních i mateřských škol.

 

Od pondělí 10. 5. 2021 nastoupí na prezenční výuku i třídy 2. stupně rotačně:

Lichý týden –  6., 7. třída prezenčně

                         8., 9. třída distančně

Sudý týden -   8., 9. třída prezenčně

                        6., 7. třída distančně

                      

Výuka na 1. stupni pokračuje v zavedeném režimu.

Prezenční výuka bude probíhat v plném rozsahu.

Sportovní aktivity jsou povoleny venku, hudební výchova zůstává stále bez zpěvu.

 

Další opatření: homogenita tříd, testování a další protiepidemická opatření (R – R – R)

Testování - antigenní testy

 • od 3. 5. je na 1. stupni prováděno testování žáků pouze 1x týdně (v pondělí nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole)
 • žáci 2. stupně jsou testováni 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

Bližší informace k testování žáků a organizaci výuky včetně rozpisu příchodů dostanete prostřednictvím EŽK/ edookitu. 

 

Mgr. Jitka Šaierová                                                                                                                        ředitelka školy

Stravování od 10. 5. 2021

Základní škola

Žáci budou na oběd automaticky přihlášeni dle rozpisu prezenční výuky, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.

Stravování bude probíhat dle rozpisu, aby se jednotlivé třídy nesetkávaly.

U stravování budou dodržovány rozestupy a přísná hygienická opatření.


Vydávání obědů do jídlonosičů  13:10 – 13:30

 

Mateřská škola

Děti budou na oběd automaticky přihlášeni, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.

 

Mgr. Jitka Šaierová

ředitelka školy

Návrat dětí do mateřských škol

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021, dochází od pondělí 10. 5. k obnovení provozu mateřských škol.

Pro mnohé děti může být návrat do mateřské školy po delším odloučení náročný a stresující. V prvních týdnech bude probíhat adaptační období, kdy se děti budou pomalu sžívat s režimem, pravidly, i s celým dětským kolektivem. Mateřská škola se bude snažit v tomto adaptačním období minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je prostor pro posilování vzájemných vztahů. I samotná pandemie a s ní spojená omezení mohou negativně doléhat na děti a být spouštěčem psychických obtíží. Pokud u dítěte pozorujete varovné signály, nebo dítě prošlo traumatizujícím zážitkem, nebojte se nás o tom informovat, společně tak můžeme dítěti lépe pomoci. Využít můžete konzultace, které vám rádi poskytneme, abychom se pokusili společně najít řešení, které prospěje všem.

Níže najdete důležité informace k otevření mateřské školy:

 • vstup zákonných zástupců s ochranou horních cest dýchacích, děti bez roušek
 • bez povinnosti testování dětí
 • připomínáme-omluvy dětí do pondělí 10. 5. do 7:00 hod.

 

5.5. 2021 Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

informativní schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na informativní schůzku k zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole.  Dozvíte se důležité informace k organizaci prvního dne školního roku 2021/2022 a základní informace k průběhu vzdělávání Vašeho dítěte na naší škole.

Přivítáme, když s Vámi přijdou i Vaše děti – budoucí prvňáčci, mohou si prohlédnout školu,  postarají se o ně naše paní vychovatelky ze školní družiny.

 

Schůzka se uskuteční 15.6.2021 v 15:30 hodin ve „ žluté „ budově školy.

Těším na setkání s Vámi a na další spolupráci v průběhu školního roku.

 

Helena Pláteníková

třídní učitelka budoucí 1. třídy

Návrat dětí do MŠ

Milí rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021.

 

 

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstupovat. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty respirátorem, který je uveden                       v aktuálně platném mimořádném opatření MZ.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Zákonní zástupci nevstupují do budovy MŠ.

Provoz MŠ od 6:15 – 16:30

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

 

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, MŠ bude absenci evidovat jako omluvenou.

MŠ je povinna na základě mimořádného opatření MZ 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před vstupem dítěte do MŠ realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou-zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování bude prováděno na zahradě MŠ. V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí                    a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor zahrady mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m. Zákonný zástupce je povinen mít ochranou dýchacích cest respirátorem.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény                a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je MŠ vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

https://testovani.edu.cz/

 

 

8. 4. 2021                                                                                      Bc. Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

Testování žáků

Všichni žáci budou testováni dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) při vstupu do školy, a to pouze testy, které má škola k dispozici. Samotestování vlastními testy nebude povoleno.

V případě, že zákonný zástupce nepovolí testování svého dítěte, nebude dítěti umožněn vstup do školy. Žák bude omluven, ale nebude mu již poskytována distanční výuka v plném rozsahu. Úkoly budou zasílány přes elektronickou žákovskou knížku.

Pro žáky platí povinnost nosit respirátory, chirurgické roušky a nanoroušky (s certifikátem) a dodržovat veškerá epidemiologická opatření ve všech prostorách školy.

Podrobné informace k organizaci testování budou poskytnuty prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

 

Instruktážní video -    https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

MZ - testování žáků ve školách

Testování - diagram

Plán výuky a organizace po částečném otevření školy 12. 4. 2021

 

Plán výuky a organizace po částečném otevření školy 12. 4. 2021

1) Do školy budou prezenčně docházet žáci 1. stupně

1. , 2. třída - lichý týden
3., 4. a 5. třída - sudý týden

Žáci budou ve škole dle daného rozvrhu, v hudební výchově se nebude zpívat a v tělesné výchově budou prováděny pouze venkovní aktivity.
Všichni žáci budou mít po celou dobu výuky i o přestávkách povinnou ochranu úst zdravotnickou rouškou ( ne látkovou).
Dle počasí bude zařazována venkovní výuka.

* Stravování – bude probíhat dle rozpisu, aby se jednotlivé třídy nesetkávaly. U stravování budou dodržovány rozestupy a přísná hygienická opatření. Žáci budou na oběd automaticky přihlášeni dle rozpisu prezenční výuky, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.

Školní družina – bude v daný týden pro děti, které do školy dochází na prezenční výuku. Skupiny školní družiny budou dodržovat rozdělení do tříd , to znamená, že bude školní družina pro 1. třídu a školní družina pro 2. třídu.( v dalším týdnu pro 3. třídu, která bude rozdělena na dvě skupiny)
Ranní družina bude v provozu pro jednotlivé třídy zvlášť.

2) 6., 7., 8., 9. třída bude nadále vzdělávána distančně.

* Stravování – vydávání obědů do jídlonosičů od 13:00 – 13:30

Testování žáků – bližší informace vám sdělíme ihned po doručení pokynů z MŠMT.
Sledujte prosím elektronickou žákovskou knížku a web školy.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do  1. třídy proběhne elektronicky

 od 6. dubna do 23. dubna 2021

 

Vzhledem k uzavření škol a opatření nařízené vládou z důvodu šíření koronaviru bude zápis do 1. třídy probíhat bez dětí, pouze podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Podávat žádosti lze od 6. 4. do 23. 4.2021 pouze přes:

 • datovou schránku   2qtkvtt     
 • elektronicky pouze s elektronickým podpisem    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • vhozením žádosti v obálce do schránky  u hlavního vchodu na červené budově školy
 • poštou (doporučeně i obyčejně) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 7

690 06 Břeclav 6

K podané žádosti přiložte, prosím , kopii rodného listu vašeho dítěte.

Žádosti ke stažení zde ……………………………

 

Žádost prosíme vyplnit čitelně, hůlkovým písmem. Je nutné vyplnit kontaktní emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení přijetí žádosti a přiděleno registrační číslo.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

 

 • Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)
 • Sourozenec ve škole

 

Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy www.kptnalepky.cz – úvodní strana, rychlá sdělení nejpozději 4. 5.2021.  Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží po přijetí žádosti potvrzovacím emailem. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy.

 

Odklad povinné školní docházky

O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu: 6. 4.  – 23. 4.2021 a doručit:

 • Žádost o odklad ke stažení  zde  
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (praktického lékaře) nebo klinického psychologa

Podávat žádosti lze  pouze přes :

 • datovou schránku   2qtkvtt     
 • elektronicky pouze s elektronickým podpisem    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • vhozením žádosti v obálce do schránky  u hlavního vchodu na červené budově školy
 • poštou (doporučeně i obyčejně) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 7

690 06 Břeclav 6

 

Pokud není v době zápisu žádost o odklad doložena doporučením PPP a lékaře, ředitel školy vyzve žadatele o odklad k odstranění nedostatků žádosti a poskytne přiměřenou lhůtu s ohledem na délku trvání nouzového stavu a doby nutné k realizaci vyšetření dítěte. Správní řízení o zápisu v těchto případech ředitelka školy přeruší do doby vydání doporučení ŠPZ.

Doplňující informace:

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro loňský školní rok povolen odklad, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme motivační část zápisu -  setkání se zapsanými dětmi, zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

V případě dotazů k zápisu kontaktujte Mgr. Lenku Horníčkovou – zástupkyni ředitelky školy hornickova @kptnalepky.cz

 

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana

MŠ - příprava předškoláků distančně

 

Milí rodiče,

jak jistě víte, ve školském zákoně byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí ve školách.

Zákonem je nově stanovena:

⦁ povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

⦁ povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat.

Tato forma výuky na dálku je pro předškoláky povinná, nicméně počítáme s tím, že bude probíhat v rámci vašich možností. Prostřednictvím e-mailu vám budeme 2x týdně zasílat aktivity a úkoly pro předškoláky, které budou návodem pro vaši domácí předškolní přípravu. Provedení jednotlivých úkolů přizpůsobte vašim konkrétním podmínkám a potřebám dítěte. Není nutné splnit úkoly všechny, vždy bude v nabídce aktivit více a budete si moci vybrat. Součástí výuky bude i vyplňování pracovních listů. Pokud nemáte možnost si pracovní list vytisknout, a přesto jej budete chtít vyplnit, můžeme vám ho po tel. domluvě zanechat na příslušném místě u budovy školky. Budeme rádi, když si tu práci s dětmi společně užijete a pokud budete chtít, můžete nám vaši práci zdokumentovat (foto). Zkrátka, udělejme si to doma s dětmi hezké, ničeho se nebojme, společně to zvládneme. Fotografie a výsledky vaší práce nám můžete nasdílet na školkový

facebook, nebo přinést ve složce po otevření MŠ. Těšíme se na spolupráci.

 

1.3.20201

Mgr. Jonášová Kamila

 

Provoz školy a výuka od 1. 3. 2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost

 • dětí v mateřské škole
 • žáků v základní škole

Do 21. 3. 2021 tedy budeme pokračovat v distančním vzdělávání všech žáků 1. – 9. třídy podle dosud nastavených pravidel. Aktuální rozvrhy a další informace sledujte v Edookitu.

* ŠKOLNÍ DRUŽINA - provoz přerušen

* ŠKOLNÍ JÍDELNA

Výdej obědů bude probíhat 12.00.-13.00 do jídlonosičů pro žáky, kteří se vzdělávají distančně. V jídelně mají všichni povinnost nosit respirátor a dodržovat dvoumetrové rozestupy.

*OŠETŘOVNÉ 

Systém čerpání ošetřovného stejný jako doposud. Rodiče nepotřebují potvrzení školy o uzavření, pouze si stáhnou a vyplní formulář z webu ČSSZ.

Odkaz na informace a potřebný formulář:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Děkuji za spolupráci, hodně sil

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka

 

Odkazy:  

Informace MŠMT k provozu škol 

Usnesení vlády ČR

Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

 

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se uzavírá od 1. 3. 2021 mateřská škola /provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021/.

 

Ošetřovné:

Zákonní zástupci, kteří zůstanou s dětmi doma, budou mít nárok na ošetřovné.

Systém čerpání ošetřovného je stejný jako doposud. Rodiče nepotřebují potvrzení školy o uzavření MŠ, pouze si stáhnou a vyplní formulář z webu ČSSZ.

Odkaz na informace a potřebný formulář:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Vyplněný formulář předáte zaměstnavateli.

 

 

27.2.2021

 

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Informace pro rodiče - COVID v MŠ

Informace pro rodiče

V MŠ je pozitivní zaměstnanec-Covid 19.

MŠ zůstává v běžném režimu.

Vzhledem k náročné epidemiologické situaci žádáme zákonné zástupce o dodržování pravidel:

- nevstupovat do jednotlivých tříd

- pohybovat se v prostorách MŠ nezbytně nutnou dobu

- při kontaktu se zaměstnanci dodržovali odstup minimálně 2 metry

Vstup dalších osob do MŠ je přísně zakázán.

 

Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup.

 

Bc. Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

Recyklohraní - MŠ

Milí rodiče, zapojili jsme se s dětmi do kampaně

„Starý mobil pro remobil“,

 která probíhá v rámci recyklačního programu Recyklohraní.

 

V průběhu února a března bude v MŠ sběrné místo pro nevyužité staré mobilní telefony. Pokud u vás doma takové telefony máte a dále je nevyužijete, budeme rádi, když se zapojíte s námi a přinesete nám je do školky.

 

Pro další informace se neváhejte obrátit na p. uč. Kamilu Jonášovou, která je kontaktní osobou pro tento projekt, případně si prostudujte webové stránky programu Recyklohraní (www.recyklohrani.cz).

Děti mají šanci vyhrát výlet do Science centra a další zajímavé odměny.

Předem děkujeme za spolupráci.

Obědy v MŠ od 1.3.

Vážení rodiče,
v době uzavření MŠ /od pondělí 1. března 2021/ mají nárok děti MŠ na oběd za dotovanou cenu.
V případě zájmu o docházení pro obědy dětem MŠ do školní jídelny si stravu přihlaste.
Přihlášené obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí MŠ odebírat jako jídlo s sebou ve školní jídelně ZŠ od 12,00 – 13,00 do jídlonosičů.
Při vstupu do budovy mají všichni povinnost nosit respirátor a dodržovat dvoumetrové rozestupy.
Děkujeme za pochopení
Bc. Drexler Veronika – vedoucí MŠ
1.3.2021
 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ K ŽÁDOSTEM O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

při uzavření školského zařízení, nebo jeho části, žádáte o ošetřovné sami, a to prostřednictvím formuláře na stránkách ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Vyplněný formulář vytisknete a předáte zaměstnavateli.

V případě, že je uzavřena školka, či její část, nechodíte k lékaři, ale vyplníte žádost o ošetřovné a komunikujete pouze se svým zaměstnavatelem o důvodu nepřítomnosti.

Prosím, nežádejte nás o vystavování potvrzení.

Děkujeme!

 

Ing. Olga Rajnochová,

hospodářka školy

Informace pro rodiče - COVID v MŠ

 

Vážení rodiče,

v období od 25.1.do 26.1.navštěvovalo naši mateřskou školu dítě, které bylo dne 29.1.testováno s pozitivním výsledkem na Covid 19.

Dle pokynů KHS a zřizovatele se od 1. 2. 2021 uzavírá třída Hvězdiček a v karanténě zůstávají děti, které byly s pozitivním dítětem v kontaktu při slučování tříd. Třída bude uzavřena minimálně 10 dnů. O ukončení karantény budeme informovat na webových a facebookových stránkách školy. Kontakty na rodiče dětí byly předány KHS, která vydá další pokyny pro zákonné zástupce.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují:

domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěrem z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka
např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), karanténní opatření asymptomatických osob, tj. bez příznaků, se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by
byla činěna další opatření u nich.

Děkujeme za pochopení

Bc. Drexler Veronika –vedoucí učitelka MŠ   

kontakt: 721923067

MŠ - provoz od 8. 2. - 9. 2. 2021

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě, které bylo v karanténě, nastoupí do MŠ od pondělí 8. 2. – 9. 2. 2021, máte povinnost (dle KHS Brno) prokázat negativní test (SMS v mobilu….). MŠ bude od 8.2. v běžném provozu.

Děkujeme.

Bc. Drexler Veronika – vedoucí učitelka MŠ

Platba - školné v MŠ

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je opět stanoveno od 1. 1. 2021 školné MŠ 600,- bez možnosti redukce /ponížení měsíční platby/ .

Netýká se dětí „předškoláků“.

V měsíci prosinci 2020 je od 23. 12. MŠ uzavřena. Uzavření MŠ není důvodem k nižší částce měsíční platby školného.

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Výuka od 4.1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nově přijatým opatřením MŠMT ohledně provozu škol ze dne 27. prosince bude výuka v naší škole probíhat od 4. 1. 2021 následovně:

Výuka

1. a 2. třída PREZENČNĚ

 • příchod do budovy umožněn od 7:30 do 8:00

1. třída 7.30

2. třída 7.40

 • výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat dle rozvrhu, jednotlivé třídy se nebudou prolínat, kontakt bude omezen na minimum
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, výuka bude realizována náhradními aktivitami

3. – 9. třída DISTANČNĚ

 • pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího systému, aktuální rozvrhy včetně online výuky budou včas vyvěšeny v žk
 • umožněny jsou prezenční individuální konzultace s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič

Školní družina

 • 2 oddělení ŠD pro žáky 1. a 2. třídy (pro každou třídu jedno oddělení ŠD) včetně 2 oddělení ranní družiny
 • část aktivit bude probíhat venku, volte vhodné oblečení

Obědy

 • výdej pro žáky 1. a 2. třídy  dle rozpisu v čase 11.40 - 13.00
 • výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančně, 13.00 – 13.30

 

Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat epidemiologická opatření.

Děkuji za spolupráci, přeji hodně sil a pevné zdraví.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

 

Běžný provoz v MŠ

 

Vážení rodiče,

v úterý 1. 12. 2020 obnovujeme běžný režim v MŠ.

- Provoz bude umožněn na základě dodržení provozních pravidel podle Manuálu (Provoz školy vzhledem ke Covid -19).

 - Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky.

 - Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup dalších osob je přísně zakázán.

- od 1.12. 2020 opět nahlašujte/ odhlašujte děti na telefonním čísle 519 333 293, mobil 608 240 352

Děkujeme za spolupráci

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

Pravidla bezpečného chování v online prostředí

V návaznosti s přechodem na online výuku a další omezující opatření je velice pravděpodobné, že děti tráví více času doma v online prostřední. Rádi bychom v rámci prevence rizikového chování v online prostoru doporučili publikaci v následujícím odkaze, která srozumitelným způsobem doporučuje rodičům pravidla bezpečného chování v online prostředí.

Pravidla bezpečného chování v online prostředí v období distančního vzdělávání

Desatero bezpečného internetu

Bezpečně online

PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA OD 30. 11. 2020

·       Výuka

Prezenční výuka je povinná pro tyto žáky:

* žáky 1. stupně základních škol,

* žáky 9. ročníků základních škol,

* žáky 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu:

  lichý týden (od 30. 11.) prezenčně: 6. třída

                                       distančně: 7., 8. třída

  sudý týden (od 7. 12.)  prezenčně: 7., 8. třída  

                                       distančně: 6. třída

·       Školní družina

* 3 oddělení ŠD pro žáky 1., 2. a 3. třídy (pro každou třídu jedno oddělení ŠD), oddělení pro 

  čtvrťáky nebude z personálních důvodů otevřeno.

* provoz 2 oddělení ranní družiny od 6.00, provoz třetího oddělení je v jednání podle zájmu

* část aktivit bude probíhat venku

·       školní stravování

* výdej obědů pro žáky v prezenční výuce 11.30 -  13.50

* výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančně, a cizí strávníky 13.50 – 14.00

Obědy pro 1. – 5. třídu jsou automaticky přihlášeny, obědy pro 6. – 9. třídu je potřeba vzhledem k rotační výuce včas nahlásit.

_______________________________________________________________________________

Každý žák je povinen mít celodenně roušku (doporučujeme min 2 ks, škola roušky neposkytuje). Roušku je možno sundat pouze při svačině a při obědě.

Podrobnější informace včetně rozpisu příchodů budou zaslány prostřednictvím žákovské knížky.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ STRAVY V MŠ V DOBĚ OMEZENÉHO REŽIMU

Vážení rodiče,

od 25. 11. MŠ funguje v omezeném režimu. Prosíme Vás o přihlášení/odhlášení stravy u vedoucí ŠJ Svobodové Hany.

Mobil: 722 025 035

Telefon: 519 333 336 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ

UZAVŘENÍ MŠ OD 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu výskytu Covid – 19 jsme nuceni uzavřít MŠ od pátku 20. 11. 2020 do úterý 24. 11. 2020, všem zaměstnankyním byla nařízena KHS Brno karanténa.

Od 25. 11. 2020 otevřeme MŠ v omezeném režimu v případě, že se u ostatních zaměstnanců neprojeví příznaky. Další 4 zaměstnankyně zůstávají v karanténě.

Provoz omezujeme pouze pro zaměstnané rodiče. Prosíme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče čerpající ošetřovné, a všechny, kteří mají možnost, aby si své děti nechali doma.

Sledujte, prosím, web, facebook a vývěsku u MŠ, průběžně budeme informovat.

 

Děkujeme za pochopení v této nelehké situaci

Dny boje proti covidu

Vážení rodiče, milí žáci,
21. a 22. prosinec 2020 budou pro základní školy vyhlášeny dle nařízení MŠMT jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.
Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.
 

Návrat žáků 1. a 2. tříd

 

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se od 18. 11. 2020 vracíme k prezenční výuce žáků 1. a 2. třídy.

Podrobné informace v žákovské knížce.

1. a 2. třída

 • příchod do budovy umožněn od 7:25 do 8:00
 • výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat dle rozvrhu, jednotlivé třídy se nebudou prolínat, kontakt bude omezen na minimum
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti, výuka bude realizována náhradními aktivitami
 • všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat protiepidemická opatření

3. – 9. třída

 • pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího systému
 • umožněny jsou prezenční individuální konzultace s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič

Školní družina

 • 2 oddělení ŠD pro žáky 1. a 2. tříd (pro každou třídu jedno oddělení ŠD)
 • část aktivit bude probíhat venku

Obědy

 • výdej pro žáky 1. a 2. tříd do 13.00
 • od 13.00 do 13:30 výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančně

Mgr. Jitka Šaierová

 

Příloha k návratu žáků 1. a 2. tříd

Sdělení MŠ

Vážení rodiče,

žádáme Vás o zvážení docházky dítěte do MŠ.

V době náročné covidové situace je možné odhlásit dítě z MŠ. V tuto dobu ředitelství zkrátí poměrnou část školného, které činí v plné výši 600,- Kč.

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nelze prominout celou částku školného, pouze za podmínek stanovených zákonem.

Školné MŠ do odvolání se krátí:

14denní docházka dítěte do MŠ – školné 300,-Kč

Nulová docházka dítěte do MŠ – školné 50,-Kč

Zejména si dovolujeme poprosit rodiče:

 • na mateřských dovolených
 • kteří pobírají ošetřovné (OČR) s druhým dítětem

Děkujeme za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

Bc. Veronika Drexler, vedoucí učitelka

Pravidla online vyučování

I během on-line vyučování bychom měli dodržovat určitá pravidla, abychom se dozvěděli co nejvíc, aby nebyla hodina přerušována kvůli hluku či jiným nepříjemnostem...

Informace a doporučení MŠMTVážení rodiče,

dovoluji si Vám zprostředkovat prosbu o pomoc ministra školství Roberta Plagy a přikládám informační letáky pro žáky i inspirativní odkazy pro rodiče.

"Druhá vlna pandemie COVlD-19 bude mít vážné důsledky pro celou naši společnost. Pokuste se svým dětem, prosím, vysvětlit, že i ony mohou svým zodpovědným přístupem bez nadsázky ovlivnit život nejenom své rodiny, odlehčit nemocnicím a pomoci lékařům a sestřičkám." 

I já děkuji Vám, rodičům, za pomoc a podporu svým dětem, za spolupráci s učiteli. Hodně sil a pevné zdraví v této těžké době.

Mgr. Jitka Šaierová

 

doporučené odkazy

leták pro 1. stupeň

leták pro 2. stupeň

informace k distanční výuce

Vážení rodiče,

dle usnesení vlády ČR bude od 14. 10. 2020 výuka probíhat distančně do 23. 10.2020, pak následuje týden volna. V pondělí 2. 11. by se žáci měli vrátit do školy.

Pokyny k distanční výuce zasílám přes Edookit. Rozvrhy jsme upravili, důraz klademe na hlavní předměty. Distanční výuka je dle školského zákona povinná.

 

Technická podpora

Mgr. Petr Bařina – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     ZOOM, office 365

Mgr. Lenka Horníčková –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     zápůjčky notebooků, přístupové údaje do Edookitu

Školní družina

Nebude od 14. 10. v provozu.  

 

Školní jídelna

Obědy budou vydávány dle rozpisu.

 

Ošetřovné

Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně. Potvrzení školy bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

Případné dotazy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 519 333 339

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka školy Mgr. Jitka Šaierová vyhlašuje v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu volby do školské rady. Volby se uskuteční ve dvou kolech ve čtvrtek 22. 10. a v pondělí 26. 10.  2020 elektronicky prostřednictvím informačního portálu Edookit. 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Veškeré informace o průběhu a organizaci voleb dle Volebního řádu pro volby do školské rady budou zákonným zástupcům poslány přes Edookit.  

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

odhlašování a přihlašování stravy v MŠ

Odhlašování a přihlašování stravy MŠ

            Stravu je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:00 do 14:00 a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). V pondělí lze stravu odhlásit nebo přihlásit do 7:00 h.

            Telefonní čísla MŠ 608240 352

                                            519333293

Neodhlášený oběd v případě náhlého onemocnění si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12:30 (platí pouze v první den neplánované nepřítomnosti).

poděkování rodičům MŠ

Vážení rodiče,

chceme Vám všem poděkovat za vstřícnost a trpělivost, kterou jste projevili v prvních dnech zahájení nového školního roku.

Opatření, která jsme zavedli, podle doporučení manuálu Ministerstva školství, jsou nezbytně nutná k ochraně zdraví Vašich-našich dětí. O to víc si Vážíme Vaší vstřícnosti, trpělivosti, ohleduplnosti a spolupráce.

I my se učíme pracovat v nových podmínkách.

DĚKUJEME

Kolektiv zaměstnanců MŠ

ROUŠKY OD 10.9.2020

Vážení rodiče, žáci,

kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od čtvrtka 10.9. uvnitř budov v celé České republice.

Upozorňuji tedy, že od čtvrtka 10.9.2020 bude nošení roušek ve společných prostorách školy pro všechny žáky povinné (chodby, WC, jídelna),

ve třídách si budou žáci roušku sundávat do připravených pytlíků. Vybavte své děti, prosím, 2 rouškami a sáčkem na odkládání roušek.

Bližší info podáme až po vydání oficiální zprávy ministerstvem školství.

 

Děkuji za spolupráci, s komplikovaným začínajícím školním rokem přeji nám všem hodně sil a pevné zdraví,

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Roušky v MŠ - rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude pro rodiče a návštěvníky školky od 10.9. platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách MŠ.

Schůzky s rodiči:

         Třídní schůzky vzhledem k mimořádným opatřením omezujeme na osobní či telefonické individuální konzultace:                                   

 • konzultační hodiny pro rodiče:  16.00

                                             19. 11. 2020

                                               22. 4. 2021

                                                 3. 6. 2021

Další konzultace jsou možné vždy po předchozí dohodě s vyučujícími.

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Prosíme rodiče, aby se nepohybovali v prostorách MŠ, pouze v šatně a na zahradě MŠ.

Nevstupujte, prosím, do tříd. Vyčkejte v šatně, dítě převezme pracovník MŠ. Následně dítě doprovodí do své třídy. Děti přivádějte do 8:30 hodin, poté proběhne desinfekce šatny.

 

ORGANIZACE PROVOZU

Provoz + Předávání dětí

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze v prostorách šatny po nezbytně nutnou dobu
 • Doporučujeme rodičům předškolních dětí předat personálu dítě již při vstupu do MŠ, aby nedocházelo k hromadění většího počtu dospělých osob v šatně MŠ
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění
 • Dítě z šatny doprovází do třídy pedagogický nebo provozní zaměstnanec 
 • Pokud dítě bude mít při přítomnosti v MŠ příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, rýma) bude telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který si musí dítě neprodleně vyzvednout z MŠ.
 • Dítě trpící alergií, musí mít potvrzení od praktického lékaře, alergologa), kde bude uvedeno – druh alergie

- časové období, kdy alergie probíhá

- jakými příznaky se alergie projevuje

Bez tohoto potvrzení nebude dítě do MŠ přijato.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

 

Děkujeme za vstřícnost a respektování pravidel.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Žáci v prostorách budovy školy nemusí nosit roušky.

Při nástupu žáků do školy bude provedeno mapování očekávaných výstupů z jednotlivých předmětů, aby nedocházelo k přetěžování žáků. Bude brán zřetel na nestandardní podmínky vzdělávání během uzavření škol a pozvolnou adaptaci žáků na návrat do školy a bude podporována nastavená komunikace s rodiči.

Bude omezeno organizování mimoškolních akcí a soutěží.

Ve škole budou realizována tato protiepidemiologická opatření:

 1. Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 2. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 3. Je omezen vstup zákonných zástupců a cizích osob do prostor školy, v případě vstupu je nutné mít roušku.
 4. Při vstupu do budovy školy je povinnost se dezinfikovat a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 5. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití.
 6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 7. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 8. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

 

Při podezření na výskyt onemocnění covid-19 u žáka školy se škola řídí těmito pravidly:

 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
 • jestliže jsou příznaky  patrné již při příchodu žáka do školy a je–li přítomen i zákonný zástupce, není žák vpuštěn do budovy školy
 • jsou-li příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce, bude zákonný zástupce informován o této skutečnosti a nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 • příznaky se vyskytnou a  jsou patrné až v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti  ve škole a současně jsou informováni zákonní zástupci žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
 • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.  
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY

Školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče, žáci,

prázdniny skončily a máme tu nový školní rok. Je to velmi významný okamžik ve Vašem životě. Aby byl pro Vás i vaše děti nástup do školy snazší, zasílám několik informací týkajících se vybavení a provozu na začátku školního roku.

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - úterý 1. 9. 2020 v 9:00 na školním dvoře, v případě deště proběhne uvítání dětí v prostorách budovy žluté školy. Následně budete informováni o provozu školní družiny, školní jídelny a rozvrhu vyučovacích hodin.

 

POMŮCKY

Žáci dostanou ze školy startovací balíček pomůcek, který obsahuje:

 • pevnou krabici na výtvarné potřeby
 • učebnice a pracovní sešity
 • úkolníček
 • mazací tabulku
 • nůžky
 • plastelínu
 • vodové barvy
 • lepidlo
 • ořezávátko
 • voskovky
 • pastelky
 • barevné papíry
 • plochý štětec
 • kelímek na vodu

Seznam ostatních pomůcek do výtvarné a pracovní výchovy dostanete v prvním týdnu školní docházky.

 

Škola zajišťuje hromadný nákup výkresů a papírů k tisku na celý školní rok v hodnotě 100,- Kč. Tuto částku je nutné uhradit do konce měsíce srpna na účet školy číslo 5933651/0100. Jako variabilní číslo uveďte přidělené ID Vašeho dítěte, které používáte pro všechny platby. Do zprávy pro příjemce napište POMŮCKY.

 

Vybavení do hodin tělesné výchovy

 • do haly - cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, tričko a kraťasy
 • na hřiště -  pevná sportovní obuv, tepláková souprava

Vše uložte do prodyšných tašek (pytlík).

 

Přezůvky si žáci přinesou až ve středu spolu s aktovkou, pouzdrem, svačinkou a pitím.

 

Všechny ostatní informace týkající se provozu školy se dozvíte postupně v prvním týdnu školní docházky přes elektronickou žákovskou knížku, která bude pro Vaše děti aktivována jejich nástupem do školy.

 

S pozdravem Mgr. Eva Vymyslická

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku pro žáky 2. - 9. třídy proběhne v úterý 1.9. 2020 v 8 hodin v jednotlivých třídách.

Prvňáky slavnostně přivítáme v 9 hodin na školním dvoře. Podrobnější informace ZDE

Přeji krásný zbytek léta

Jitka Šaierová, ředitelka školy

Pokyny k vracení přeplatků stravného

 

Vážení rodiče,

pokud jste si nezrušili trvalý příkaz na stravné a máte velký přeplatek, můžete si zažádat o vrácení.

1. na webových stránkách si zjistíte výši přeplatku, popřípadě telefonicky u ved. jídelny od 7.00 -14.00

2. žádost napíšete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to do 31.7.2020. V žádosti musí být uvedeno aktuální číslo účtu, kam Vám bude přeplatek zaslán.

3. pokud nemáte zájem o vrácení stravného a částka je přesto vysoká, pozastavte trvalý příkaz nebo ho snižte na minimum. Stravné se bude čerpat v novém školním roce.

Další informace na tel. 722 025 035

                                        519 333 336

 

Svobodová Hana

Provoz ŠD ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
v době ředitelského volna 29. 6. – 30. 6. 2020 nabízíme pro žáky 1. stupně provoz školní družiny v čase 7:30 – 14:30 hod. Družina bude otevřena v případě, že bude počet přihlášených účastníků minimálně 7 (viz Vnitřní řád školní družiny). Je potřeba objednat dětem oběd.
Své dítě závazně hlaste zástupkyni Mgr. Horníčkové do 18. 6. 2020, jako vždy uveďte kdy a s kým bude dítě odcházet. 

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy
 

Ředitelské volno 29. a 30. 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 29. a 30. 6. 2020. Školní družina ani školní jídelna nebudou pro žáky v provozu. Žákům bude vysvědčení vydáno v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

ZÁPISNÍ LÍSTKY DO ŠD NA ŠK. ROK 2020-2021

Vážení rodiče, máte-li zájem o přihlášení Vašich dětí do školní družiny na následující šk. rok, vyplňte zápisní lístek (najdete jej v sekci formuláře), a co nejdříve odevzdejte u nás ve škole. Využít můžete i schránku školy. V příštím školním roce budou pouze 2 oddělení školní družiny, proto budeme nejdříve upřednostňovat žáky z nižších ročníků, staršími žáky doplníme volná místa.

Sdělení školní jídelny

Vážení rodiče,

ve sekci formuláře najdete přihlášku ke stravování pro nastávající rok. Přihlášky ke stravování posílejte na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Upozornění - bezinfekčnost

Vážení rodiče,

upozorňuji, že pokud Vaše dítě nastoupilo do školy a odevzdalo „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, jste povinni při změně této situace neprodleně informovat vedení školy prostřednictvím EŽK nebo telefonicky 519 333 339.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16:00 se na školním dvoře uskuteční krátká informační schůzka. Na programu budou informace týkající se dne nástupu žáků 1.třídy do školy, seznam pomůcek do výtvarné, pracovní a tělesné výchovy, ukázka učebnic aj. 
Těším se na setkání s Vámi, s pozdravem Mgr. Eva Vymyslická – třídní učitelka

ÚŘEDNÍ HODINY PO DOBU UZAVŘENÍ ZŠ

ÚŘEDNÍ HODINY PO DOBU UZAVŘENÍ ZŠ

 

PONDĚLÍ       9:00 – 13:00            KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY – ČERVENÁ BUDOVA

STŘEDA         9:00 – 13:00            KANCELÁŘ VEDOUCÍ ŠJ – ŽLUTÁ BUDOVA

 

 

DENNĚ JSOU VE ŠKOLE V OMEZENÉM REŽIMU PŘÍTOMNI PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI.

 

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY JE VŽDY BĚHEM ÚŘEDNÍCH HODIN.

 

Komunikace probíhá přes videozvonek, pro OČR stačí uvést jméno dítěte.

 

 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE:

HOSPODÁŘKA         725 752 305

ŠKOLNÍK                   775 483 035

 

 

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE, PROSÍM, WWW STRÁNKY ŠKOLY, PŘÍPADNĚ ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.

Ošetřování člena rodiny

Všechny potřebné informace k nároku na ošetřovné v souvislosti s uzavřením základních a mateřských škol a jiných obdobných zařízení najdete na webu České správy sociálního zabezpečení. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/informace-k-naroku-na-osetrovne-v-souvislosti-s-uzavrenim-materskych-skol-a-jinych-obdobnych-zarizeni

Informace je možné najít i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Podrobněji jsou stávající podmínky nároku na dávku shrnuty v aktualitě "Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení" a současně je v aktualitě "Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)" publikován podrobný postup pro uplatnění nároku na dávku.

MŠ - žádost 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout v mateřešké škole každý den mezi 8:00 - 12:00. Jinak po telefonické domluvě.

tel.: 608 240 352

Otevření MŠ - informace

Vážení rodiče,

MŠ bude otevřena od 18. 5. 2020 za přísných hygienických a bezpečnostních opatření.

Provoz MŠ bude od 6:30 – 15:30 hodin.

Pokud je dítě odhlášeno a do MŠ nenastoupí, rodičovský příspěvek 600Kč zákonní zástupci nehradí.

V měsíci květnu je stanovena částka školného 300Kč.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • seznámení se s mimořádnými pravidly pro pobyt dětí v MŠ

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast

v mateřské škole umožněna.

Tyto dokumenty (viz příloha) -  vytiskněte, podepište a přineste první den docházky dítěte. Pokud nemůžete dokumenty vytisknout, budou dispozici v MŠ denně od 8-12 hodin.

MŠ bude v provozu při menším počtu pedagogických pracovníků, proto Vás prosím o vstřícnost, ohleduplnost a trpělivost v této nelehké situaci.

PROSÍM NAHLAŠTE DO STŘEDY DOCHÁZKU DÍTĚTE, POKUD BUDE NASTUPOVAT 18.5.

Pokud máte dotaz - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji.                                                                            

7.5.2020                                                                          Bc. Veronika Drexler – vedoucí učitelka MŠ  

 

Příloha 1 - čestné prohlášení

Příloha 2 - osoby s rizikovými faktory

Příloha 3 - mimořádná pravidla

 

Škola uzavřena

Vážení rodiče, milí žáci,

Naše škola je od středy 11.3.2020 do odvolání uzavřena. Provoz naší mateřské školy pokračuje bez omezení. Doporučuji všem sledovat informace na webu školy a v žákovských knížkách (Edookit).

Bezpečnostní rada státu vzhledem k vývoji koronaviru v Evropě rozhodla o dalších mimořádných opatřeních.
S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18.00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce. Výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. A to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných, nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona.


Současně se od středy 11. března zavírají základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy.


Na některých hranicích v ČR začaly namátkové kontroly, vznikne na nich zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu. Kontroly budou i v mezinárodních rychlících. Od úterý stát také zakázal návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Informace pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda rozhodla o znovuotevření základních škol pro dobrovolníky od 25. 5. 2020 pro žáky 1. až 5. tříd.

 • Pokud za uvedených podmínek máte zájem zařadit Vaše dítě do výuky, je Vaší povinností vyjádřit závazný zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020 do 8.00 hodin.
 • Prosím o závazné přihlášení přes EŽK (Edookit) na kontakt třídních učitelů.
 • Podle počtu přihlášených žáků budou žáci rozděleni do skupin po max. 15 žácích (skupiny budou tvořeny s ohledem na kapacitu jednotlivých učeben)
 • Podle zájmu žáků o výuku a podle personálních možností školy bude zpracována provozní doba školy  (hygienická opatření, způsob předávání a vyzvedávání žáků, rozvrh…).

 

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT –  příloha č. 1.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení, bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví                                    Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 

MŠ - dotazník

Milí rodiče 

Touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Vaše odpovědi (jenž budou anonymní) nám napoví více o Vaší spokojenosti, která je pro nás - vedle spokojenosti dětí - také důležitá. Předem všem děkujeme za spolupráci.

 https://www.survio.com/survey/d/K1K8I0C5T4S7K9S3H

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

se uskuteční dne 2. 4. 2020 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky
 • dotazník pro rodiče žáka 1. třídy základní školy

Potřebné formuláře najdete zde.

 

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

 • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

 • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

 •  předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se    

může účastnit i zákonný zástupce

 

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

 

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky v den zápisu, může povolit odklad již v termínu zápisu.

/Školský zákon / Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba dodat do 30. 4. 2020.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rozhodnutí vydává ředitel základní školy do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od roku 2017/2018 je pro pětileté děti předškolní vzdělávání povinné. 

 

Příprava k povinné školní docházce

 • Příprava předškoláků v mateřské škole, informace i na webových stránkách školy
 • Přípravný kurz Škola nanečisto vedený učitelkou základní školy
 • Povinné předškolní vzdělávání od 2018/2019

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana

Den otevřených dveří - zrušeno

Den otevřených dveří se uskuteční 19.3.2020 od 15 do 17 hodin. Můžete si prohlédnout prostory školy, vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli, nahlédnout do školní družiny a se svými dětmi si ve třídách zahrát soutěživé hry.

 Jste srdečně zváni.

Školní jídelna - zrušení obědů

Vážení rodiče, 

 zrušte si prosím trvalé příkazy na stravné od dubna 2020, opětovné zřízení podle výše finanční hotovosti na stravovacím účtu vašeho dítěte. Informace u vedoucí ŠJ 722 025 035.

 

Informace pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla, že od 11. května 2020 budou moci do školy docházet žáci 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Výuka na naší škole bude probíhat dvakrát týdně:

Pondělí

8.00 – 10.00 - jazyk český – Mgr. Damcová

Středa

8.00 – 10.00  – matematika - Mgr. Bařina

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT –  příloha č. 1.

Pokud za výše uvedených podmínek máte zájem o zařazení do výuky, prosím o závazné přihlášení přes EŽK (Edookit) na kontakt třídní učitelky Mgr. Anny Marečkové do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8.00 hod.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení (přinese žák), bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví!

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Akce MŠ - únor

4.2. Předškoláci – společná hodina TV s dětmi 1 třídy ZŠ; S sebou: sportovní oblečení, pití

25.2. Kouzelník v MŠ - v 10:30 hodin

27.2. Projektový den - Karneval  - v dopoledních hodinách

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ŠD - školné

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ŠD - školné

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

stanovuje výši úplaty takto:

Mateřská škola - za březen 2020 na 300,-Kč, tzn. 50% stanovené měsíční výše úplaty.

               Školní družina – za březen 2020 na 100,- Kč, tzn. 50% stanovené měsíční výše úplaty.

Pokud bude školní družina i mateřská škola uzavřena i nadále z důvodu mimořádné epidemiologické situace, bude úplata krácena poměrnou částí.

Při uzavření celého měsíce bude stanovena úplata na 0,-Kč

Finanční prostředky, které zákonní zástupci odvedli nebo odvedou nad rámec výše uvedeného, budou vráceny v hotovosti, popř. převodem na účty.

Doporučujeme zrušit trvalé příkazy.

 

2. 4. 2020

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do  1. třídy proběhne 20. dubna do 30. dubna 2020

 

Vzhledem k uzavření škol a opatření nařízené vládou z důvodu šíření koronaviru bude zápis do 1. třídy probíhat bez dětí, pouze podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Podávat žádosti lze:

 • datová schránka   2qtkvtt     
 • elektronicky pouze s elektronickým podpisem    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • vhozením žádosti v obálce do schránky  u hlavního vchodu na červené budově školy
 • poštou (doporučeně i obyčejně) na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Kpt. Nálepky 7

690 06 Břeclav 6


Žádosti ke stažení zde


Žádost prosíme vyplnit čitelně, hůlkovým písmem. Je nutné vyplnit kontaktní emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení přijetí žádosti a přiděleno registrační číslo.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

 

 • Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)
 • Sourozenec ve škole

 

Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy www.kptnalepky.cz – úvodní strana, rychlá sdělení nejpozději 6. 5.2020.  Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží po přijetí žádosti potvrzovacím emailem. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy.

Odklad povinné školní docházky

O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu: 20. 4.  – 30. 4.2020 a doručit:

 • Žádost o odklad
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Doporučení odborného lékaře (praktického lékaře) nebo klinického psychologa

 

Pokud není v době zápisu žádost o odklad doložena doporučením PPP a lékaře, ředitel školy vyzve žadatele o odklad k odstranění nedostatků žádosti  a  poskytne přiměřenou lhůtu s ohledem na délku trvání nouzového stavu a doby nutné k realizaci vyšetření dítěte. Správní řízení o zápisu v těchto případech ředitelka školy přeruší do doby vydání doporučení ŠPZ.

Doplňující informace:

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro loňský školní rok povolen odklad, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme motivační část zápisu -  setkání se zapsanými dětmi, zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Bruslení v MŠ

 

Bruslení je určeno pro předškolní děti – třída Hvězdičky

Termíny: dle rozpisu vždy od 10:15 do 11:15 hodin

16. 10. 2019   –  středa

13. 11. 2019   –  středa

11. 12. 2019   – středa

22. 1. 2020     –  středa

24. 2. 2020     –  pondělí

18. 3. 2020     –  středa

 

Co budete potřebovat?

 • Brusle
 • Teplé nepromokavé oblečení (kombinéza, oteplováky)
 • Rukavice (nejlépe lyžařské)
 • Přilbu (může být i cyklistická) – je povinná
 • Chrániče (nejsou povinné)

 

Věci dávejte dětem do batůžku nebo do pevné tašky.

Děkujeme za pochopení.

Projekt "Pes - přítel člověka"

Dne 29.1. 2020 proběhne v Mateřské škole setkání s cansterapeutickými psy. Akce je součástí projektového týdne "Pes - přítel člověka".

PF 2020

 

        Krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí, radosti a úspěchů v novém roce přeje

     Jitka Šaierová, ředitelka školy

Akce MŠ - prosinec

Akce MŠ

3. 12.        Fotografování dětí s vánočním tématem /od 8:00 hodin v MŠ /
 
 
5.12.         Mikulášská nadílka 

                  V dopoledních hodinách navštíví děti v MŠ Mikuláš, čert a anděl.
 
 
 6.12.        Mikulášské sportování 2019

                  Od 8:30 -10:00 se předškolní děti zúčastní sportování v různých disciplínách ve sportovní hale 

                 TJ Lokomotiva Břeclav. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení a obuv.

                 /sportovní náborový den pro předškoláky/. 
 

10.12.       "Zdobíme vánoční stromeček"

                   S vánoční atmosférou od 15:00 ve svých třídách společně s rodiči zdobíme stromeček.

 
 
12.12.      Vánoční pohádka pro děti "Malujeme Vánoce" v 10:00 v MŠ s ilustrátorem panem Dudkem

Stávka

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že vedení odborového svazu ČMOS rozhodlo o termínu vyhlášení stávky na středu 6. 11. 2019 a učitelé naší mateřské i základní školy se rozhodli stávku podpořit.
Z toho důvodu bude provoz školy přerušen – základní škola, mateřská škola i školní družina budou uzavřeny.

Děkuji za pochopení a podporu, 
Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

OTEVŘENÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Ve čtvrtek 7.11. v 15 hodin se uskuteční slavnostní otevření přírodní zahrady MŠ.

Společně osázíme záhonky, namalujeme draky, vyrobíme zahradního skřítka.

Na závěr si opečeme špekáčky.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců MŠ.

Polytechnická výchova v MŠ

Dne 5.11. v dopoledních hodinách se uskuteční v MŠ první setkání v lektorem projektu „Technické školy“, jehož cílem je rozvíjet u dětí technické myšlení. Proběhne ve třídě „Hvězdičky“, která je vybavena technickým materiálem a pomůckami.

Logopedické vyšetření v MŠ

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 8,00 proběhne v MŠ jednorázové orientační logopedické vyšetření /depistáž/ logopedem SPC Hodonín.

Dle skutečností zjištěných na základě realizovaného orientačního vyšetření bude následně (v případě potřeby) doporučena vhodná intervence (např. ambulantní logopedická péče, speciálně-pedagogické logopedické vyšetření, příp. komplexní vyšetření v SPC, školní zralost v PPP, aj.).

Souhlas s vyšetřením je k dispozici v MŠ do 18. 10. 2019

Republika ve víru století

 

Jménem Městského muzea a galerie Břeclav Vás zvu na vernisáž projektu Republika ve víru století.  Vernisáž výtvarných prací žáků základních škol se uskuteční dne 28. 10. 2019 od 15:30 hod. v pavilonu v městském parku Sady 28. října. Hudební doprovod zajistí DUO BKO.

Jitka Šaierová, ředitelka školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

ve školním roce  2019/2020

 

Pomůcky pro 1. třídu:

Aktovka, pouzdro, přezůvky se světlou podrážkou.

Sešity: č. 513 (linkovaný) – 1 ks, č. 511– 1 ks s pomocnými linkami, 511 – 1 ks bez pomocných linek, deníček na úkoly

obaly na sešity a učebnice (Fraus)

Výtvarná výchova, pracovní činnosti

barvy temperové 12 barev, 3 ploché štětce a 3 kulaté štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, plastový ubrus na lavici, hadřík, pracovní košili-zástěru, podložka na modelování,

nůžky, měkká tužka č.1, černá tuš, násadka a špičky, barevné papíry

Další pomůcky včetně krabice na Vv budou připraveny ve škole.

Tělesná výchova

cvičební úbor do haly – tenisky s bílou podrážkou, tričko, kraťasy

cvičební úbor ven – pevná sportovní obuv, tepláková souprava, vše v prodyšné tašce.

Všechny věci doporučuji podepsané.                     

 

Ve škole budou připraveny výkresy, náčrtníky, papíry ke kopírování,

dále smazávací tabulka a fix, za poplatek přibližně 170,- Kč.

Sumu uhraďte, prosím, do 30. 6. 2019 na účet školy, jako variabilní symbol uveďte číselný kód, přidělený u zápisu.

 

Slavnostní vítání prvňáčků se koná v pondělí 2. 9. 2019 od 9:00 na školním dvoře.

 

Od 3.9. do 5. 9. bude zkrácené vyučování:

Doba vyučování v 1. týdnu

 1. hodina

8:00-8:45

 1. hodina

8:55-9:40

 1. hodina

      10:00 –10:45

 1. hodina

10:55 –11:40

3. 9.

 1. hodina

 

 1. hodina

          _

       _

4. 9.

 1. hodina

 

     2. hodina

     3. hodina

       _

5. 9.

 1. hodina

      

     2. hodina

     3. hodina

       _

6. 9.

 1. hodina

 

     2. hodina

     3. hodina

     4. hodina

 

Škola se otevírá ráno v 7:40.

Po skončení vyučování si rodiče vyzvedávají děti osobně.

Ostatní děti zůstávají do 11:40 s třídní učitelkou.

Od 11:40 jsou přihlášené děti předány vychovatelkám školní družiny.

Ranní družina bude v provozu od 3. 9. 2019.

 

V měsíci září se uskuteční 1. třídní schůzka.

 

Školní jídelna a školní družina

Formuláře ke stažení na stránkách školy: https://kptnalepky.cz/uvod/formulare-ke-stazeni#

Přihlášení dítěte do školní družiny nebo školní jídelny osobně je možné také osobně.

Závazné přihlášky, prosím, pečlivě vyplňte a vraťte nejpozději do 21. 6. 2019.

Prodej čipů pro nové prvňáčky bude probíhat v prvním týdnu školního roku.

 

Čísla účtů a pokyny k platbám

Platby provádějte přednostně přes bankovní účet, výjimečně v hotovosti (pouze v době pokladních hodin):

Úterý 7:30 – 12:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00

platby pro ZŠ a ŠD
5933651/0100
poplatek za ŠD - 200,- Kč/měs., používejte pouze přidělený variabilní symbol, zaplatit do 15. dne v měsíci, telefon ŠD: 519 332 285

platby pro ŠJ - za stravu
19-1911740207/0100
výše platby: počet dnů stravy v měsíci krát cena dle ceníku, používejte pouze přidělený variabilní symbol, termín platby: měsíc dopředu (např. za měsíc září zaplatit do konce srpna) telefon ŠJ: 519 333 336, mobil: 722 025 035

 

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kaňová

Sborovna žlutá budova (1.stupeň)

606 836 216

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontakty:

Ředitelka školy                            

519 332 282

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Lenka Horníčková

Zástupce ŘŠ

519 332 283

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. Olga Rajnochová

Hospodářka školy

519 333 339

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Prázdninový (letní) provoz MŠ

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU břeclavských mateřských škol 2019

 

ČERVENEC  01.07. - 31.07.2019

SRPEN  01.08. - 23.08.2019

Město

 

 

MŠ Břetislavova

(budova Slovácká)

 

MŠ Hřbitovní

Město

 

 

MŠ U Splavu

 

MŠ Kupkova

(budova Sovadinova)

 

 

Poštorná

 

MŠ Osvobození

 

Poštorná

 

MŠ Okružní

 

 

Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky

Uzavření všech mateřských škol od 26.08.2019 do 31.08.2019 (přípravný týden).

Zahájení provozu mateřských škol 02.09.2019.

Škola nanečisto

 

Škola nanečisto bude probíhat ve dnech:

 • úterý 7. 5.
 • čtvrtek 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6. 2019

Výuka bude probíhat vždy v době od 15:30 do 16:30 v učebně 4. třídy na žluté budově.


Vedoucí kurzu: Mgr. Helena Kaňová, tel.: 606 836 216

Focení v MŠ

Focení  tříd v MŠ proběhne ve čtvrtek 13. 6. 2019 v 9:30.

Informativní schůzka - MŠ

     Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí ve školním roce 2019/20

     se uskuteční ve středu 12. června v 16,00 v budově MŠ Břeclav, Tyršův sad 3.

     Veškeré dotazy a další informace poskytne vedoucí učitelka MŠ Šimková Hana,

     kontakt 721923067, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     Doporučujeme seznámení se Školním řádem MŠ https://kptnalepky.cz/uvod/dokumenty/category/25-skolni-rad-ms, kde je

     vytyčena oblast práv a povinností v MŠ.

Výlet MŠ do Sonnentoru - nový termín

V rámci projektu BIG - partnerská spolupráce v oblasti vzdělávání - navštíví v pondělí 8. 4. 2019 předškoláci spolu s dětmi z rakouské MŠ firmu Sonnentor (výroba bylinných čajů) v Čejkovicích. Odjezd v 8,00 od MŠ.

Vaříme s Lagrisem

Dne 17.1.2020 přijede navštívit naši jídelnu po letech náš oblíbený kuchař pan Zbyněk Diatka z firmy Lagris a předvede nám další z jejich receptů. Těší se na Vaši účast.

Vánoční provoz MŠ

Provoz MŠ bude ukončen v pátek 21. 12. 2018 a znovu bude obnoven ve čtvrtek 3. 1. 2019 v 6:00.

Výlet MŠ do skanzenu

V pondělí 3. 12. jedou předškoláci do skanzenu ve Strážnici na vánoční program "Radujme se, veselme se". Odjezd bude v 10:30, předpokládaný příjezd v 15 hodin. Vstupné je 60Kč. S sebou přibalte do batůžku větší svačinu, pití, pláštěnku. V tento den děti nemají oběd v MŠ.

 

 

Vánoční dílnička v MŠ

Srdečně zveme na Vánoční dílničku v MŠ  spojenou se zdobením stromečku, která proběhne 4.12. od 15,00.

Třídní schůzky

 

Vážení rodiče, 
srdečně vás tímto zveme na třídní schůzky dne 4.10. 2018 v 16 hodin.
Projednávány budou organizační záležitosti třídy, výroční zpráva školy, školní řád a kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pondělí 8. 10. 2018 pro žáky volný den (ředitelské volno). 

Mgr. Jitka Šaierová

Dopravní výchova

Vážení rodiče, milí žáci, 


dne 14. 9. 2018 - pátek proběhne na naší škole výuka Dopravní výchovy.
Dopravní výchova obsahuje teoretickou a praktickou část.
V praktické části budou žáci jezdit na pojízdném dopravním hřišti, proto prosím, aby přijeli do školy na kole (helma nutná)
Za nepříznivého počasí praktická část odpadá.


přeji příjemné dny
Lenka Horníčková

Pomůcky do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ráda bych Vás informovala o školních pomůckách, které je potřeba zajistit dětem před nástupem do 1. třídy.
Veškeré učebnice jsou pro Vaše děti zdarma a již připraveny u nás ve škole. V září budeme vybírat přibližně 150,- Kč na výkresy, kopírovací papíry a stíratelnou tabulku. Vy byste měli pořídit přezůvky se světlou podrážkou, aktovku, vybavené pouzdro pastelkami a dvěma tužkami - č. 1 a č. 2. Do tělesné výchovy je nutno mít kraťasy, tričko s krátkým rukávem, sport. boty s bílou podrážkou do haly a druhé na venkovní použití a teplákovou soupravu. Vše uschováno v látkovém batůžku či vaku. Do výtvarné výchovy bude pro začátek stačit zástěrka, ubrus , ploché štětce č. 12 a č. 8 a dva kulaté štětce.
Vše ostatní se dozvíte na první třídní schůzce v září.

Děkuji za vstřícnost a těším se na naši spolupráci

Alice Brychtová, třídní učitelka.

Informační schůzka pro rodiče dětí MŠ

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16 hodin se uskuteční informační schůzka pro zákonné zástupce stávajících a nově přijatých dětí MŠ ve školním roce 2018/2019.

Netýká se rodičů současných předškoláků!

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace, jako právnická osoba zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

 

Škola zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  

 • Škola jako správce, případně zpracovatel osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace,                

IČ 63434504

Adresa: Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6

Datová schránka: 2qtkvtt
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 333 339 (kancelář) 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Město Břeclav, IČ 00283061, Ing. Marta Osičková

Adresa: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 311 260 (pouze v pracovní dny, jen v případě přítomnosti pověřence)

 

 Práva subjektů údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 v budově MŠ od 12:00 do 16:00. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete zde - přihláška do MŠ.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 pro žáky volný den (ředitelské volno).

Mgr. Jitka Šaierová

 
 
 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční 4. 4. 2018 v 15:30 v mateřské škole.

program:

- průběh zápisu do 1. třídy

- formuláře k zápisu do 1. třídy

- informace pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky

- desatero pro rodiče předškoláků

- "Škola nanečisto"

- dotazy, diskuze

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (2018/2019)

se uskuteční dne 12. 4. 2018 od 14 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

 • U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou

 

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání: 

1.         Trvalé bydliště v Charvátské Nové Vsi (spádová oblast)

2.         Sourozenec ve škole

 

 • Škola může otevřít pouze jednu první třídu, nejvýše 30 žáků

 

 • Organizace a průběh zápisu:

Formální část

 • předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se

může účastnit i zákonný zástupce

 

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – úvodní strana, rychlá sdělení.  Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u brány do areálu školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.

 

 

 

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ráda bych vás pozvala na naše první společné setkání dne 19. 4. 2018 v 16.00 hodin, kde bych vás chtěla informovat o způsobu přípravy vašich předškoláků a především o výukových metodách, kterými bych chtěla vyučovat své nové žáky. Spoléhám na váš zájem o dobrý start vašich ratolestí do školního světa a věřím ve velkou účast. Místem konání je žlutá budova, 3. třída.                                              

Součástí schůzky budou i podrobnější informace ke „Škole nanečisto“. Ta bude probíhat pod mým vedením pravděpodobně každý čtvrtek po dobu 8 týdnů v čase od 15.30  do 16.30 hodin. Cena za 8 lekcí je 500,-Kč. Děti se zde seznámí nejen se svou budoucí paní učitelkou, ale i s prostředím. Naučí se, jak mohou cvičit své ruce, oči i uši, aby po nástupu do školy lépe psaly, četly a slyšely. Pokud budete o tento kurz mít zájem, přineste níže uvedenou přihlášku již na informativní schůzku 19. 4. 2018.

Děkuji za pochopení i budoucí spolupráci.

                                                                                               Alice Brychtová, třídní učitelka budoucích prvňáčků

Den otevřených dveří v MŠ

Dne 25. dubna 2018 proběhne v Mateřské škole Den otevřených dveří. Můžete se k nám přijít podívat v době od 9:00 do 11:00.

Břeclav dětem

Vážení rodiče, milí žáci,

přikládám pozvánku  Městského muzea a galerie Břeclav na Den dětí.

 

Břeclav dětem“ - 5.5.2018 v Břeclavi pod zámkem

Tato akce je určena pro širokou veřejnost, samozřejmě převážně dětského věku.

Pro děti budou nachystány soutěže, skákací hrady, diskotéka, autodrom. K vidění budou policejní vozy, popelářské auto, traktory, hasičská technika, vozy MP a mnoho dalšího.

Budou nachystána stanoviště, kde si děti budou sbírat na kartičku razítka a následně si pak mohou směnit kartu za dárky.

I na samotných stanovištích budou pro děti přichystány dárečky od jednotlivých zástupců firem a organizací.

Pozvánkou je i přiložené video.

https://www.facebook.com/events/341441289671534/permalink/360548231094173/

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

www.umimeto.org

Vážení rodiče,

v letošním roce jsme zakoupili licenci na web www.umimeto.org, kde najdete velké množství cvičení vhodných k domácí přípravě žáků do školy. Děti zde mohou hravou formou procvičovat český jazyk, matematiku, angličtinu, všeobecné znalosti, ale mohou se například naučit i základy programování. Pro přihlášení je třeba se registrovat  přes email, případně google účet nebo facebook (třetí způsob nedoporučujeme).

Plánovaná úprava zahrady MŠ - návrh

Sdělte nám svůj názor

K návrhu zahrady je možné se vyjádřit u vedoucí učitelky MŠ paní Šimkové, případně u referentky odboru rozvoje a správy Ing. Kamile Grbavčicové prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 pro žáky volný den (ředitelské volno). Pro všechny žáky 1. - 4. třídy nabízíme provoz školní družiny v době od 8:00 - 15:00, provoz bude zajištěn při minimálním počtu 7 žáků.  Na oběd mají nárok pouze děti přihlášené v tento den do školní družiny.

                                                                                  Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

 

Hodina pohybu navíc - projekt MŠMT

Hodina pohybu navíc - projekt MŠMT

Vážení rodiče, nabízíme vašim dětem kroužek pohybových aktivit.
Aktivity budou po celý školní rok pro žáky 1. a 2. třídy zdarma. Budou probíhat v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.
Kroužek povede trenérka Jana​ Jančálková .

Termíny:
pátek 13.30 – 14.15 h 1.tř.
pátek 14.15 – 15.00 h 2. tř.

Výuka bude zahájena 22.9.2017​


V případě, že souhlasíte, vyplňte do konce týdne přihlášku = souhlas zákonného zástupce a odevzdejte třídní učitelce.

files/HPN_souhlas_ZZ_prihlaska.pdf

Mobilní rozhlas - informační systém radnice

Vážení rodiče,
na žádost radnice Vám zprostředkovávám stručné informace o novém informačním systému Mobilní rozhlas.

"Město Břeclav přechází od 1. října 2017 na nový systém informování veřejnosti. Město nově zavádí Mobilní rozhlas, což je kombinace sms, e-mailu i mobilní aplikace.
Zvlášť závažné informace půjdou vždy sms zprávou, pozvánky či informace z Břeclavi či radnice pak primárně e-mailem či je nahrajeme do aplikace pro chytré telefony. Ale i nadále budeme využívat sms.

Přikládáme registrační leták, který můžete odevzdat na radnici, ale je možná i online registrace."

Ceny stravného od 1.9.2017

Ceny stravného od 1. 9. 2017

                        

 

Mateřská škola :                                                                                      Základní škola:

I.sk.3-6.let  př.+ oběd + sv.              33,00 Kč   II.sk.   38,00 Kč             II.sk.    7-10 let.             22,00 Kč

                    př.+ oběd                       24,00 Kč              28,00 Kč            III.sk. 11-14 let              24,00 Kč

                    oběd                              15,00 Kč              18,00 Kč             IV.sk. 15 a více             28,00 Kč

                    přesnídávka                     9,00 Kč               10,00 Kč           zam. jídlonosič              28,00 Kč

                    svačinka                          9,00 Kč                10,00 Kč                  šk.důchodci             48,00 Kč

                                                                                                                       cizí strávníci              64,00 Kč

 

1. Cena stravného vychází z aktuální kalkulace:

•             žáci a zaměstnanci hradí potravinový náklad

•             školní důchodci hradí potravinový a mzdový náklad

•             cizí strávníci hradí potravinové, mzdové a režijní náklady

2. Zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ( DPP, DPČ)

    se mohou stravovat v rámci závodního stravování.

3. Ceny se mohou zvyšovat s nárůstem maloobchodních cen.  

    

Účinnost od 1. 9. 2017

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy                                    Hana Svobodová, vedoucí jídelny

Informativní schůzka v MŠ

Dne 15.6. v 16 hodin se uskuteční v budově MŠ informativní schůzka pro rodiče/zákonné zástupce dětí přijatých ve školním roce 2017/2018.

Šimková Hana - vedoucí učitelka MŠ

VÝZVA ŘEDITELKY ŠKOLY RODIČŮM

 

Milí rodiče,

využívám možnosti vyzvat Vás touto cestou ke zvýšené ostražitosti nad používáním internetu Vaším dítětem.

Je vhodné dohlédnout, na jakých stránkách se Vaše děti pohybují a jaké stránky sdílí ve volném čase.

 

Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Přednáška na téma Školní zralost

Vážení rodiče,

zveme Vás dne 3. 5. 2017 16:00

na besedu s odborníkem na dětskou psychologii na téma

Školní zralost a adaptace na školní prostředí

Přednášku povede Mgr. Jana Taptičová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Hodoníně. Všichni jste srdečně zváni.

 

Škola nanečisto

Kurz ŠKOLA NANEČISTO

bude probíhat každou středu od 15:30 do 16:30 hod. na žluté budově v učebně č. 28 v počtu deseti lekcí.

Začátek kurzu je 19.4.2017.

S sebou: svačinku, pití, přezůvky a pohodlné oblečení.

Kurz je zaměřen na rozvoj grafomotorických funkcí, rozvoj sluchového vnímání (sluchové rozlišování, sluchová analýza, syntéza, naslouchání), rozvoj zrakového vnímání (vnímání tvarů, oční pohyby, figura na pozadí, zraková analýza a syntéza), vnímání barev a rytmu. Vše pomocí zábavných her, kreslení, zpívání atd.

Vedoucí kurzu: Mgr. D. Tomková

Zápis do MŠ

KRITÉRIA ZÁPIS 2021/22 Body
Předškolák – 6letý (6 let do 31. 8. 2021) 400 bodů
Předškolák – 5letý (5 let do 31. 8. 2021) 300 bodů
Dítě 4leté – (4 roky do 31. 8. 2021) 200 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 8. 2021) 100 bodů
Dítě 3leté – (3 roky do 31. 12. 2021) 50 bodů
Dítě mladší 2 let 0 bodů

Jednoletí

nepřijímáni

 

 

Trvalý pobyt dítěte 1)

Body

Trvalý pobyt na území města Břeclavi 500 bodů
Trvalý pobyt mimo město Břeclav 0 bod

 

 

Každodenní docházka dítěte Body
S celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2021 20 bodů
S půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2021 0 bod

 

Sourozenec dítěte v MŠ Body

Sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8.

2021, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku

(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021)

10 bodů
Starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0 bodů

 

Den věku dítěte v roce narození Body
Za každý den k 31. 8. 0.02

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2021, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají.

 

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Břeclaví zohledňují věk a trvalé bydliště dítěte. Přihlíží se k již umístěnému sourozenci v zapisované mateřské škole a k přihlašování dvojčat.

Ředitelka mateřské školy může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - tj. např. zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P).

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31.8.2021, děti 3leté jsou počítány do 31.12.2021. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce narození

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší v rámci věku dítěte. Každý den je hodnocen 0,02 bodu.

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

Sourozenci

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2021/2022.

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

 

Další informace

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

· pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,

· pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitel/ka mateřské školy.

 

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných mateřských škol přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé mateřské školy.

 

5.4.2021

Doba prázdninového provozu mateřských škol 2017

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU břeclavských mateřských škol 2017

 

ČERVENEC  1.7. - 31.7.2017

SRPEN  1.8. - 25.8.2017

Město

MŠ Břetislavova

Město

MŠ U Splavu

 

(budova  Slovácká)

 

MŠ Kupkova

 

MŠ Hřbitovní

 

(budova Sovadinova)

Poštorná

MŠ Osvobození

Poštorná

MŠ Okružní

a Ch.N.Ves

MŠ Na Valtické

a Ch.N.Ves

MŠ Kpt. Nálepky Ch.N.Ves

Uzavření všech mateřských škol od 28.8.2017 do 1.9.2017 (přípravný týden).

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Vernířovice u Sobotína, Hotel Reoneo

5. 6. – 9. 6. 2017

Personální obsazení:

Ing. Miroslava Malhocká - učitelka, vedoucí ŠvP

Mgr. Alice Brychtová - učitelka, zdravotník

Mgr.  Dominika Tomková  – učitelka, vychovatelka

žáci III., IV. a V. ročníku

 

Lokalita:

Obec Vernířovice leží v malebném údolí říčky Merty, obklopené horami Jeseníků, kterým vévodí Mravenečník a Břidličná. Vernířovice bývaly hornickou vesnicí, dnes jsou rekreační osadou s několika místními obyvateli.

http://www.hotel-jeseniky-reoneo.cz

Výlet MŠ do Rakouska

Vážení rodiče předškoláků, prosíme o zajištění cestovního pasu do června 2017 - výlet do Rakouska, termín upřesníme.

Nový web MAP v ORP Břeclav

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás informovat, že byly nově vytvořeny webové stránky k projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav. Na internetové adrese  www.map-breclavsko.cz budou postupně uveřejňovány informace v souvislostí s realizací projektu. 

Zveřejňujeme také vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče (všechny školy LVA), do kterého se někteří z Vás zapojili.

Realizační tým MAP v ORP Břeclav.

Dotazník pro rodiče v rámci sběru dat pro tvorbu MAP

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Aktuálně je zpracovávána analytická část pro tento strategický dokument, pro jejíž tvorbu je potřebné znát názory také Vás - rodičů. Budeme rádi, pokud si najdete chvíli času k vyplnění našeho anonymního dotazníku a podílíte se s námi o Vaše názory. Termín pro vyplnění dotazníku je do 31.10.2016.

Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

Tým zpracovatelů MAP ORP Břeclav

Odkaz na dotazníkové šetření zde.

Podkategorie

Realizované akce

Vážení rodiče, 

v příloze najdete informace o ošetřovném ve dnech 21.12. a 22.12.

Uzavření škol a ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/-/uzavreni-skol-od-21-12-do-23-12-2020-a-narok-na-osetrovne

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
Datum : pondělí, 7. březen 2022
8
Datum : úterý, 8. březen 2022
10
Datum : čtvrtek, 10. březen 2022
11
Datum : pátek, 11. březen 2022
12
13
14
15
16
17
Datum : čtvrtek, 17. březen 2022
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy