Na funkční období od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2023 byli zvoleni tito členové:

za pedagogy:
Mgr. Lenka Horníčková - předseda
Mgr. Alice Brychtová - místopředseda

za zákonné zástupce:
Radim Náplava
Blanka Bartolšicová

za zřizovatele:
Radka Kobrová
Jana Tihelková

Podle školského zákona se školská rada zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žákůa třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem rady nemůže být ředitel školy. Týž člen rady nemůže být současně jmenovánzřizovatelem, zvolen rodiči nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Pravomoci školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů  a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření  ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,  orgánům vykonávajícím státní správu ve školství  a dalším orgánům státní správy

Školské rady fungují od  1.9.2005

Školská rada  se schází minimálně 2x za rok -říjen, červen.

Vyhledávání

Kalendář akcí ZŠ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráce s centrem Utilis

logo remedia utilis

 

Partnerská škola

Přihlášení - pouze pro zaměstnance školy